Från Natu­rum Horn­bor­ga­sjön och ut mot Fågel­ud­den löper vand­rings­le­den på Väs­storp­så­sen, en rullstensås.

En rull­stensås bil­da­des under sista isti­den, där smält­vat­ten under isen ska­pa­de åsryg­gar av sten, grus och sand. Rull­stenså­sar löper paral­lellt med isens rörel­se­rikt­ning, van­ligt­vis nord-syd. Sten, grus och sand som finns i rull­stenså­sen är run­dat och stor­leks­sor­te­rat. Väs­storp­så­sens top­pi­ga pro­fil beror på att den lig­ger ovan­för högs­ta kust­lin­je, och har allt­så inte påver­kats av havs­vå­gor­na. Där­för kal­las den här typen åsar för ”getryggå­sar”.

Från Natu­rum Horn­bor­ga­sjön är det unge­fär två kilo­me­ters pro­me­nad ut till Väs­storp­så­sen. Upp­täck vand­rings­le­den FÅGEL­UD­DEN — YTTER­BERG där Väs­storp­så­sen ingår här.

Visa kar­ta

Väs­storp­så­sen lig­ger i natur­re­ser­vat Horn­bor­ga­sjön.