B ergar­ter­na vi hit­tar på Varvs­ber­get är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas), men ber­get till­hör sam­ma kalk­stens­pla­tå som Gerums­ber­get och Plan­ta­ber­get. Själ­va ber­get vi ser består allt­så egent­li­gen bara av ler­skif­fer och dia­bas. Ber­get häng­er ihop med Gerums­ber­get i söder.

Nam­net kom­mer från den forn­ti­da byn Varv på öst­ra sidan av ber­get, och fle­ra and­ra namn har före­kom­mit under århund­ra­de­na: Får­dals­ber­get, Gran­ber­get eller Kungs­le­na­ber­get. Vi hit­tar spår efter fle­ra forn­bor­gar är, bla. bor­gen Lena­borg på den nor­ra slutt­ning­en – här vis­ta­des Bir­ger Jarl på 1200-talet.

Byför­e­ning­en Lena Gil­le arbe­tar aktivt med att för­med­la kun­skap kring ber­get och på deras hem­si­da kan du läsa om histo­ria och få infor­ma­tion om vandringsleder.

Bil­der från Varvsberget