Blängs­mos­sen lig­ger på Bil­ling­ens dia­baspla­tå. Den omges av flac­ka barr­skogs­mar­ker. Mos­se­pla­net är ett av länets störs­ta och där­till ett av de våtas­te med myc­ket väl­ut­veck­la­de höljor.

Bläng­en anses till­hö­ra den syd­väst­svens­ka mos­se­typ som kal­las Komos­se­ty­pen, genom rike­do­men av klock­ljung på mos­se­pla­net och genom att skvattram sak­nas i stör­re delen av mos­se­kant­sko­gen. Områ­det nås lät­tast från par­ke­rings­plat­sen väs­ter om mos­sen där späng­er leder in till mos­sen. Par­ke­rings­plats finns syd­väst om områ­det på and­ra sidan Lerdala–Skövde-vägen. Späng­er finns från par­ke­rings­plat­sen till mos­sen och fågel­tor­net. Skid­spår anläggs vin­ter­tid. Bil­ling­e­le­den anslu­ter till reser­va­tets öst­ra kant. Infor­ma­tions­tav­lor finns i anslut­ning till nuva­ran­de par­ke­rings­plats samt vid ytter­li­ga­re två plat­ser i reser­va­tets öst­ra del.

Hit­ta Hit

Blängs­mos­sen är ett natur­re­ser­vat.