Blängsmossen ligger på Billingens diabasplatå. Den omges av flacka barrskogsmarker. Mosseplanet är ett av länets största och därtill ett av de våtaste med mycket välutvecklade höljor.

Blängen anses tillhöra den sydvästsvenska mossetyp som kallas Komossetypen, genom rikedomen av klockljung på mosseplanet och genom att skvattram saknas i större delen av mossekantskogen. Området nås lättast från parkeringsplatsen väster om mossen där spänger leder in till mossen. Parkeringsplats finns sydväst om området på andra sidan Lerdala–Skövde-vägen. Spänger finns från parkeringsplatsen till mossen och fågeltornet. Skidspår anläggs vintertid. Billingeleden ansluter till reservatets östra kant. Informationstavlor finns i anslutning till nuvarande parkeringsplats samt vid ytterligare två platser i reservatets östra del.

Hitta Hit

Blängsmossen är ett naturreservat.