Hög­kul­len kal­las pla­tå­ber­get Kin­ne­kul­les högs­ta delar för. För dig som gil­lar vida vyer så är ett besök till Kin­ne­kul­les utsikts­torn ett måste.

Det 19 meter höga tor­net bygg­des 1892 på Kin­ne­kul­les 306 m höga topp och utsik­ten är helt mag­ni­fik. Vid klart väder ser man 8–9 mil över Vänern upp mot Skog­hall och Karl­stad samt hela Värm­land­snäs. Väs­ter ut lig­ger Kål­land och Kål­landsö med Läckö slott och Hin­dens rev. I hori­son­ten syns hela Dals­lands kust mot Vänern samt Hal­le- och Hun­ne­berg. Vän­der man blic­ken öster ut ses Bil­ling­en och land­ska­pen bort mot Karls­borg och Tive­den. För att få en liten vink av vid­den på utsik­ten man möts av kan näm­nas att höj­den man står på över Vänerns yta är den­sam­ma som den högs­ta utsikts­pla­tån lig­ger över mar­ken i Eif­fel­tor­net, näm­li­gen 276 m! All­de­les bred­vid tor­net fin­ner man Drott­ning­s­te­nen samt kung­lig­he­ters inskrif­ter i berg­häl­lar­na sedan näs­tan 200 år till­ba­ka i tiden.

På sti­gen upp till Drott­ning­s­te­nen finns ock­så en skylt där det står ”André­es utgräv­ning”. Här bedrev den svens­ke polar­fa­ra­ren Andrée en geo­lo­gisk utgräv­ning år 1901, med syf­te att under­sö­ka huruvi­da Kin­ne­kul­le var en vul­kan eller inte.Högkullen är ock­så en per­fekt utgångs­punkt för att nju­ta av Kin­ne­kul­les natur genom att pro­me­ne­ra. Här­i­från utgår ett fler­tal vand­rings­le­der och sedan ett par år till­ba­ka även fem popu­lä­ra MTB-leder.

Hit­ta Hit