Dju­pa­da­len i Kar­le­by lig­ger på väst­ra sidan av Åsle­da­len, och är en dal­gång som skär ner genom Fal­byg­dens sedi­men­tä­ra bergar­ter: kalk­sten, alun­skif­fer och sandsten.

Dalen lig­ger i väst-öst­lig rikt­ning och den övre delen lig­ger på ca 210 m.ö.h. Natur­re­ser­va­tet är näs­tan 500 meter långt och den öst­ra grän­sen lig­ger på nivån ca 170 m.ö.h.

I väs­ter och nord­väst om reser­va­tet lig­ger Kar­le­by hed som är en jämn kalk­stens­pla­tå. Kalk­ste­nens und­re gräns kan ses strax nedan damm­bygg­na­den längst uppe i Dju­pa­da­len. Bäc­ken, som från kalk­stens­pla­tån rin­ner österut mot Åsle­da­len, har sku­rit ut en ravin genom den under­lig­gan­de alun­skif­fern och sand­ste­nen. När vi föl­jer dal­gång­en nedåt ser vi näs­tan hela alun­skif­fer­lag­ret, och efter unge­fär 80 meter från star­ten kom­mer vi till sand­ste­nen. I bäc­ken kan vi se hur sand­ste­nen bil­dar som trappsteg. 

Dju­pa­da­len är en vik­tig geo­lo­giskt veten­skap­lig plats. Redan 1869 genom­för­de geo­lo­gen J G O Lin­nars­son under­sök­ning­ar här, och plat­sen blev den vik­ti­gas­te typlo­ka­len för beskriv­ning­en av de väst­göts­ka pla­tå­ber­gens bergar­ter som Lin­nars­son pre­sen­te­ra­de 1869.

Hit­ta Hit

Dju­pa­da­len i Kar­le­by är ett natur­re­ser­vat.