Vad vore Väst­gö­tas­lät­ten utan fåglarna?

Svä­van­de på pela­re ute i Horn­bor­ga­sjön står natu­rum. Här hit­tar du en spän­nan­de och vac­ker utställ­ning om natu­ren vid sjön. Året om kan du ock­så del­ta i guid­ning­ar, före­drag och akti­vi­te­ter för både sto­ra och små.

Natu­rum Horn­bor­ga­sjön lig­ger på sjöns öst­ra sida, nära Brod­de­torp, där pla­tå­ber­get Syd­bil­ling­en reser sig som fond. Natu­rum har i regel öppet från mars till höstlovet.

Här finns myc­ket att utfors­ka för alla åld­rar. I utställ­ning­en får du lära dig om land­ska­pet, histo­ri­en och natu­ren. Lär kän­na tra­nor­na eller upp­täck hur man åter­ska­pa­de sjön från vass­hav till fågelrike.

Vill du vid­ga dina vyer så kan du ta his­sen eller trap­por­na upp till utsiktstornet.

Horn­bor­ga­sjön bil­da­des efter sista isti­den. Under 1800- och bör­jan på 1900-talet sänk­tes sjön för att ska­pa jord­bruks­mark, men på 1990-talet restau­re­ra­des sjön igen.

För att upp­le­va tran­dan­sen eller lära dig mer om djur- och natur­li­vet runt Horn­bor­ga­sjön, besök Natu­rum Horn­bor­ga­sjön: www.hornborga.com

Hit­ta Hit

Natu­rum Horn­bor­ga­sjön lig­ger i natur­re­ser­va­tet Horn­bor­ga­sjön.