Une­sco (Uni­ted Nations Educa­tio­nal, Sci­en­ti­fic and Cul­tural Orga­ni­za­tion) är ett FN-organ som bil­da­des 1945. Une­scos pri­o­ri­te­rings­om­rå­den är: utbild­ning för alla, veten­skap för värl­dens utveck­ling, kul­tu­rell mång­fald och världs­arv, samt press och ytt­ran­de­fri­het. Sve­ri­ge är en av de störs­ta fri­vil­li­ga bidrags­gi­var­na till Une­sco. Une­scos alla med­lems­län­der (195 styc­ken) ska ha en natio­nell kom­mis­sion som fun­ge­rar som en länk mel­lan Une­sco centralt och orga­ni­sa­tio­ner i det egna lan­det. I Sve­ri­ge har vi svens­ka Une­scorå­det som har den funktionen.

Läs mer på: www.unesco.se