Hea­le­det lig­ger väs­ter om Mös­se­berg på dess kalk­stens­pla­tå. Ter­räng­en är flack. Områ­det är geo­ve­ten­skap­ligt intres­sant genom sitt tun­na jord­täc­ke på grän­sen till alvar­mark som i Sve­ri­ge bara finns på Got­land, Öland och de väst­göts­ka platåbergen.

Hea­le­det är en av de mest vär­de­ful­la hag­mar­ker­na av alvar­typ på de väst­göts­ka pla­tå­ber­gen. Områ­det hyser en för häv­da­de alvar­mar­ker repre­sen­ta­tiv och artrik flo­ra. Stör­re delen av hag­mar­ken utgörs av örtrik tor­rängs­ve­ge­ta­tion med alvar­prä­gel. Flo­ran är artrik med många häv­dgyn­na­de arter som brud­bröd, blod­nä­va, kriss­la, ängs­hav­re, präst­kra­ge, gull­vi­va och bockrot.

Två forn­läm­ning­ar finns inom områ­det. Den nor­ra utgörs av en sten­sätt­ning och res­ter av en domar­ring. Den söd­ra utgörs av ett grav­fält som består av ett 15-tal forn­läm­ning­ar, bland annat en domar­ring och fle­ra stensättningar. 

Visa kar­ta

Hea­le­det är ett natur­re­ser­vat.