Healedet ligger väster om Mösseberg på dess kalkstensplatå. Terrängen är flack.

Området är geovetenskapligt intressant genom sitt tunna jordtäcke på gränsen till alvarmark som i Sverige bara finns på Gotland, Öland och de västgötska platåbergen.

Healedet är en av de mest värdefulla hagmarkerna av alvartyp på de västgötska platåbergen. Området hyser en för hävdade alvarmarker representativ och artrik flora. Större delen av hagmarken utgörs av örtrik torrängsvegetation med alvarprägel. Floran är artrik med många hävdgynnade arter som brudbröd, blodnäva, krissla, ängshavre, prästkrage, gullviva och bockrot.

Två fornlämningar finns inom området. Den norra utgörs av en stensättning och rester av en domarring. Den södra utgörs av ett gravfält som består av ett 15-tal fornlämningar, bland annat en domarring och flera stensättningar. 

Hitta Hit