Foto: Jesper Anhede
Hin­dens rev är ett smalt näs som sträc­ker sig fle­ra kilo­me­ter rakt ut i Vänern. Längst ute på spet­sen känns det som om du är utkas­tad mitt i sjön.

På Vänerns väst­ra sida skym­tar Hjor­tens udde som en för­läng­ning av Hin­dens rev. Var­för kan du gå så långt ut i Vänern just här? Hin­dens rev, lik­som Hjor­tens udde, ska­pa­des av inlandsi­sen för omkring 12 500 år sedan. En inlandsis är som ett väl­digt trans­port­band, där den sli­par under­la­get och drar med sig sten och grus. Allt det här sam­las sen i mäng­der fram­för iskan­ten – vi kal­lar det en randmorän.

Den sista landi­sen hade sin max­i­ma­la utbred­ning för omkring 25 000 år sedan. Sen blev kli­ma­tet var­ma­re, och isen bör­ja­de smäl­ta. Men under en peri­od med bör­jan för ca 12,800 år sedan hän­de något med kli­ma­tet- det blev kal­la­re igen. Det­ta led­de till att isav­smält­ning­en stan­na­de av eller till och med att isen ryck­te fram på vis­sa stäl­len. Resul­ta­tet blev den mel­lan­svens­ka rand­zo­nen som Hin­dens rev är en del av. Idag har ste­nar­na sli­pats run­da av Vänerns vågor.

Hit­ta Hit

Hin­dens rev är ett natur­re­ser­vat.