Bak­grund

Platå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land fick sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park i april 2022. Det är resul­ta­tet av ett arbe­te som pågått länge, där boen­de i områ­det velat beva­ra och upp­märk­sam­ma de spe­ci­el­la natur- och kul­turmil­jö­er som finns i anslut­ning till ber­gen. Kanske bör­ja­de det redan på 1970-talet, med pro­tes­ter­na mot nya pla­ner på utvin­ning av uran vid Ran­stad­ver­ken utan­för Sköv­de. Det loka­la enga­ge­mang­et kul­mi­ne­ra­de med ”Väst­gö­ta­ber­gens dag” som fira­des under en vec­ka 1976, med före­drag, vand­ring­ar och pro­tes­ter. Som avslut­ning res­tes då ste­nen vid Häggums kyr­ka, med inskrip­tio­ner­na ”För­öd­el­se hota­de Bil­ling­en, Bor­gun­da­ber­get, Gerums­ber­get, Tova­ber­get,  Gis­se­ber­get, Mygg­ber­get, Mös­se­berg, Plan­ta­ber­get, Varvs­ber­get och Ålle­berg. Väst­gö­tar vil­li­ga att vär­na sin bygd sam­la­des 1 maj 1976 i Häggum. Ste­nen skall min­na om att väst­gö­tars vre­de drab­bar dem som ska­dar deras berg”.

I bör­jan av 2000-talet sam­la­des någ­ra eldsjä­lar och för­e­ning­ar i Ska­ra­borg under nam­net ”Geo­a­re­na Ska­ra­borg”, ett geo­lo­giskt nät­verk som vil­le öka intres­set för områ­dets geo­lo­gi. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re var Ålle­bergs­grup­pen, SGS Ska­ra­borgs Geo­lo­gis­ka Säll­skap, Qvarnstens­gru­van i Lug­nås samt Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri i Råbäck. Någ­ra av de dri­van­de eldsjä­lar­na var Inge­mar Bei­ron från Lug­nås­ber­get och Tor­björn Pers­son i Fal­kö­ping. 2012 hade Qvarnstens­gru­van i Lug­nås fått utmär­kel­sen ”Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka arv” av SGU, Sve­ri­ges Geo­lo­gis­ka Undersökning.

Här kan du läsa en arti­kel­se­rie i tre delar om Ran­stads­ver­kets historia 

Sam­ti­digt hade ett glo­balt geo­parks­nät­verk vux­it fram runt om i värl­den. Tan­ken bakom geo­par­ker var att beva­ra det geo­lo­giskt arvet och bidra till håll­bar utveck­ling genom att ska­pa ett nät­verk av områ­den med geo­lo­gi av inter­na­tio­nellt vär­de. För­stå­el­sen för beho­vet av att beva­ra vik­ti­ga geo­lo­gis­ka plat­ser från oli­ka typer av explo­a­te­ring hade växt fram under 1990-talet. År 2000 träf­fa­des fyra euro­pe­is­ka områ­den med vär­de­full geo­lo­gi för att dis­ku­te­ra hur man bäst kun­de använ­da geo­lo­gin för regi­o­nal utveck­ling, främst genom geo­tu­rism. Resul­ta­tet blev de förs­ta geo­par­ker­na och bildan­det av det Euro­pe­is­ka Geo­parks­nät­ver­ket (EGN). 2004 hade nät­ver­ket växt till 17 euro­pe­is­ka områ­den och dess­utom anslöt åtta kine­sis­ka geo­par­ker, och där­med hade det Glo­ba­la Geo­parks­nät­ver­ket (GGN) bil­dats. Både EGN och GGN knöt direkt täta band med Une­sco, då nät­ver­ket ver­ka­de under Une­scos beskydd, och sek­re­ta­ri­a­tet ham­na­de som en del av Une­scos huvud­kon­tor i Paris. 2015 rös­ta­de Une­scos med­lems­sta­ter för att upp­rät­ta en ny så kal­lad ”site desig­na­tion”, Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker, och geo­par­ker blev en del av Une­scos orga­ni­sa­tion och ett nytt pro­gram, IGGP (Inter­na­tio­nal Geo­parks and Geosci­ence Pro­gram­me). Geo­par­ker blev där­med en ny utmär­kel­se till områ­den i värl­den jäm­te världs­arv och biosfärområden.

Läs mer om geoparker 
Läs mer om Une­sco glo­ba­la geoparker 

I Väs­ter­göt­land genom­för­des det en för­stu­die under led­ning av Bio­sfär­kon­to­ret i Mari­estad 2014 ‑2015. För­stu­di­en har som slut­sats att nio kom­mu­ner öns­ka­de sam­ar­be­ta vida­re med att eta­ble­ra en geo­park i områ­det. Där­e­mot hit­ta­des ing­en given pro­jekt­ä­ga­re för att ta det vida­re – och efter 2015 så blir det en paus i arbe­tet ett tag. 2016 säger så Grästorps kom­mun att de kan vara pro­jekt­ä­ga­re, och viss finan­sie­ring säk­ras genom kom­mu­ner­na och kom­munal­för­bund. En pro­jekt­le­da­re anställs och arbe­tet med geo­park kom­mer igång på rik­tigt i augusti 2017. Under de kom­man­de åren är det fle­ra utma­ning­ar på vägen: pla­tå­bergs­land­ska­pet är ett stort områ­de som behö­ver avgrän­sas, och det är svårt att hit­ta både sta­bil finan­sie­ring och en lång­sik­tig orga­ni­sa­tions­struk­tur. Med­gång­ar­na är desto fler, det är ett stort stöd bland män­ni­skor som bor i områ­det, för­e­nings­li­vet, offent­li­ga sam­ar­bets­part­ners och geo­lo­ger från i prin­cip alla sto­ra uni­ver­si­tet i Sve­ri­ge. Och själv­klart är pla­tå­bergs­land­ska­pet i sig grun­den för fram­gång: ett fan­tas­tiskt områ­de med uni­ka natur- och kulturmiljöer.

I novem­ber 2019 skic­kas så ansö­kan om sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park in. Utvär­de­ring­en skul­le egent­li­gen skett året efter – men så kom pan­de­min och alla upp­drag ställ­des in. Geo­par­kens verk­sam­het fort­sat­te som van­ligt under vän­te­ti­den, då det ock­så är ett krav från Une­scos sida att ansö­kan­de geo­par­ker ska vara fullt ope­ra­ti­va verk­sam­he­ter redan innan ansö­kan skic­kas in. I och med att ansö­kan skic­kats in gick geo­par­ken ock­så från att vara ett pro­jekt till att bli en lång­sik­tig verk­sam­het. Orga­ni­sa­tions­struk­tu­ren eta­ble­ra­des där Grästorps kom­mun låg kvar som drifts­or­ga­ni­sa­tion, med där alla kom­mu­ner­na har ett gemen­samt ansvar genom ett poli­tiskt ägar­sam­råd och en styr­grupp bestå­en­de av tjäns­te­per­so­ner. I geo­par­ken arbe­tar tre anställda.

Hös­ten 2021 genom­förs änt­li­gen utvär­de­ring­en, och i decem­ber sam­ma år kom­mer det posi­ti­va beske­det att det Glo­ba­la Geo­parks­nät­ver­kets sty­rel­se rekom­men­de­rar att Pla­tå­ber­gens Geo­park ska bli god­känd som med­lem i nät­ver­ket. I april 2022 fat­ta­de så Une­scos sty­rel­se det for­mel­la beslu­tet: Sve­ri­ge får sin förs­ta Une­sco-geo­park och det glo­ba­la geo­parks­nät­ver­ket får ett nytt med­lems­land! Pla­tå­bergs­land­ska­pet har där­med sta­tus som Une­sco glo­bal geopark.

Vill du veta mer? Tve­ka inte att kon­tak­ta oss! 

Geo­par­kens pla­ce­ring och gränser

Geo­par­kens pla­ce­ring (Euro­pa)
Geo­par­kens pla­ce­ring (Sve­ri­ge)

Orga­ni­sa­tion

Pla­tå­ber­gens Geo­park är ett sam­ar­be­te mel­lan nio styc­ken kom­mu­ner (Troll­hät­tan, Väners­borg, Grästorp, Lid­kö­ping, Göte­ne, Mari­estad, Ska­ra, Sköv­de, Fal­kö­ping). I dags­lä­get är Grästorps kom­mun driftsorganisation.

Geo­par­ken har i dags­lä­get sin finan­sie­ring från de nio kom­mu­ner­na samt från Ska­ra­borgs och Fyr­bo­dals kom­munal­för­bund. I tillägg har vi peri­od­vis pro­jekt­me­del öron­märk­ta för oli­ka insat­ser, tex. Natur­vårds­ver­kets LONA-medel, EUs lands­bygds­pro­gram, samt sparbanksstiftelser.