Upp­täck pla­tå­bergs­land­ska­pet genom våra som­mar­lä­ger för barn!

GEO­KIDS är ett kon­cept fram­ta­get av Pla­tå­ber­gens Geo­park. GEO­KIDS är en intro­duk­tion till fri­lufts­liv. Här kan bar­nen upp­täc­ka natu­ren på ett spän­nan­de och lust­fyllt sätt med myc­ket lekar och upp­drag med fokus på även­tyr, sam­ti­digt som man lär sig intres­san­ta fak­ta under tiden! 

Målet är att det­ta till­sam­mans ska­par en grund för fort­satt nyfi­ken­het på fri­lufts­liv genom hela livet för så många barn som möj­ligt. Vi vill så lång som möj­ligt ock­så ska­pa kän­ne­dom om sitt när­om­rå­de och det uni­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet så att del­ta­gar­na i fram­ti­den kän­ner en stolt­het och en vil­ja att vara räd­da om sin närmiljö.

GEO­KIDS vän­der sig främst till barn i åld­rar­na 9–12 år. Ett GEO­KIDS-arrange­mang kan vara en-dags eller fler-dagars evenemang.

GEO­KIDS inne­hål­ler någ­ra obli­ga­to­ris­ka teman att täc­ka under genom­fö­ran­det, men arran­gö­ren är i övrigt fri att väl­ja ut lämp­li­ga aktiviteter.

Obli­ga­to­ris­ka teman:

 • Infor­ma­tion om Une­sco Glo­bal Geo­par­ker och Pla­tå­ber­gens Geopark
 • Pla­tå­ber­gens geologi
 • Fri­lufts­liv och allemansrätt

Är du/ni intres­se­ra­de och vill veta mer, eller arran­ge­ra och använ­da kon­cep­tet GEO­KIDS? Kon­tak­ta oss på info@platabergensgeopark.se

Seri­e­tid­ning­en Trollberg

Seri­e­tid­ning­en Troll­berg är ett sam­ar­be­te mel­lan Pla­tå­ber­gens Geo­park och pro­jek­tet KAS­TiS. Med den här seri­e­tid­ning­en vill vi ska­pa nyfi­ken­het kring geo­lo­gi och sär­skilt då för plat­ser som finns inom Pla­tå­ber­gens Geopark.

För lära­re

Pla­tå­ber­gens Geo­park erbju­der fort­bild­nings­da­gar för lära­re i alla åld­rar, där det ges möj­lig­het för för­dju­pad kun­skap om pla­tå­bergs­land­ska­pets geo­lo­gi, kul­tur- och indu­stri­histo­ria. Kon­tak­ta oss på info@platabergensgeopark för att få veta mer!

Vi sam­ar­be­tar med orga­ni­sa­tio­nen Geo­lo­gins dag som har myc­ket mate­ri­al runt geo­lo­gi. Läs mer på https://geologinsdag.nu

2021 har det under sen­som­mar och höst arran­ge­rats fle­ra Geo­Kids-dagar i Pla­tå­ber­gens Geo­parks regi. Vis­sa har varit öpp­na arrange­mang och and­ra har man behövt anmä­la sig till. Här ser du de Geo­kid­s­ak­ti­vi­te­ter vi haft.

Geo­Kids vid Väner­mu­se­et, Lidköping

Under vec­ko­da­gar från mån­dag den 28 juni så finns Geo­Kids på plats hos Väner­mu­se­et! Utma­na varand­ra i sten­kam­pen, pro­va att byg­ga ditt eget pla­tå­berg eller lägg ett sten­pus­sel! Det finns upp­gif­ter och pys­sel för alla åld­rar! Vid fint väder så hit­tar ni Geo­kids på bak­si­dan av Väner­mu­se­et och vid regn så finns delar av akti­vi­te­ter­na inom­hus. Kom för­bi och akti­ve­ra hela familjen!

I sam­ar­be­te med:

Geo­Kids vid Natur­sko­lan på Hunneberg

Var med och ha som­mar­kul till­sam­mans med and­ra barn i våra spän­nan­de sko­gar och sjö­ar på/kring Hun­ne­berg 28 juni- 2 juli! Kom hela vec­kan eller ensta­ka dagar. Vi träf­fas på Ber­ga­går­den kl. 9 var­je dag och avslu­tar kl. 15.00 på sam­ma stäl­le för­u­tom på fre­dag då vi ses vid par­ke­ring­en på Gad­desan­das bad­plats kl. 9.00. Vi kom­mer att erbju­da en över­natt­ning under vec­kan från ons­dag till tors­dag. Anmä­lan sker via mail till info@hunnebergsnaturskola.se eller per tele­fon 0708 – 24 62 02 senast fre­da­gen den 11 juni (v. 23). Kost­nad: 195 kr per dag och kom­mer du alla fem dagar så bju­der vi på sista dagen!

Läs mer på: Hun­ne­bergs Naturskola

I sam­ar­be­te med:

Geo­kids på Kinnekulle

Till­sam­mans med Kul­tur och Fri­tid i Göte­ne kom­mun arran­ge­rar vi två Geo­kids dagar på vack­ra pla­tå­ber­get Kin­ne­kul­le. Båda dagar­na inne­hål­ler stra­pats­ri­ka vandringar.

Datum:

 • Tis­dag 3 augusti, Råbäcks och Trolmen
  Sam­ling vid Trol­mens sta­tion och avslut­ning vid Råbäcks meka­nis­ka sten­hug­ge­ri. Vi inle­der vid Kal­kung­nar­na och upp­täc­ker fos­sil, letar ödlor och annat spän­nan­de innan vi vand­rar ner till Råbäcks hamn. Möj­lig­het till bad i slu­tet på dagen.
 • Ons­dag 4 augusti, Högkullen
  Sam­ling och avslut vid Kin­ne­kul­le­går­dens par­ke­ring. Vi rör oss genom Spräng­estans bran­ter och upp till top­pen av Kin­ne­kul­le. Och hur är det nu då, är Kin­ne­kul­le en vul­kan eller inte? Det tar vi reda på.

Tid: Start kloc­kan 10.00, avslut kloc­kan 15.00

Ålder: 8–12 år

Kost­nad: Gra­tis, lunch ingår.

Obs! Anmä­lan. Du väl­jer om du vill vara med en eller två dagar, och du anmä­ler dig till de dagar du vill vara med.

Läs mer och anmäl: https://www.gotene.se/upplevaochgora/ungdom/sommarlovsaktiviteter/sommarlovsaktiviteter/geokidskinnekulle.262463.html

I sam­ar­be­te med:

Logotyp Götene kommun

Geo­kids vid Qvarnstensgruvan

Det­ta är ett dag­lä­ger där vi till­sam­mans upp­täc­ker det coo­la med natu­ren, utfors­kar gru­vor­na i ber­get, upp­täc­ker mil­jo­ner år gam­la fos­sil, lär oss göra upp eld, får koll på vad man får och inte får göra i sko­gen. Läg­ret genom­förs av Qvarnstens­gru­van i Lug­nås och Pla­tå­ber­gens Geo­park, i sam­ar­be­te med Stu­di­e­främ­jan­det Ska­ra­borg, och sker med stöd från Gre­vil­lis fond och Mari­estads kommun.

Var: Alla akti­vi­te­ter sker på Qvarnstens­gru­van i Lug­nås område.

För vem: För barn från 8–12 år som är som­mar­lov­s­le­di­ga i Mari­estads kommun.

Leda­re: Per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Qvarnstens­gru­van i Lugnås.

Datum & tid:

 • Mån­dag 9 augusti, kl 10.00–16.00
 • Ons­dag 11 augusti, kl 10.00–16.00

Det­ta är ett dag­lä­ger där vi till­sam­mans upp­täc­ker det coo­la med natu­ren, utfors­kar gru­vor­na i ber­get, upp­täc­ker mil­jo­ner år gam­la fos­sil, lär oss göra upp eld, får koll på vad man får och inte får göra i skogen.

Läg­ret genom­förs av Qvarnstens­gru­van i Lug­nås och Pla­tå­ber­gens Geo­park, i sam­ar­be­te med Stu­di­e­främ­jan­det Ska­ra­borg, och sker med stöd från Gre­vil­lis fond och Mari­estads kommun.

I sam­ar­be­te med:

Logotyp Mariestads kommun

Geo­kids kul­tur­vec­kan i Grästorp

Den 8 sep­tem­ber är det kul­tur­vec­kan i Grästorp och Geo­kids finns på plats i Lil­la Bergspar­ken med akti­vi­te­ter. Kom och kika på fos­sil, luk­ta på orsten, tes­ta lager­följds­ut­ma­ning­en och myc­ket annat!

I sam­ar­be­te med:

Logotyp Grästorps kommun

Geo­kids på Billingen

Under hös­ten Genom­förs Geo­kids som fri­lufts­da­gar för alla 4:e klas­sa­re i Sköv­de kom­mun till­sam­mans med Sköv­de kom­mun, Next Sköv­de och Pla­tå­ber­gens Geo­park. Fri­lufts­da­gen består av oli­ka övning­ar i sam­ar­be­te och lagan­da samt kun­skap om geo­lo­gi och fri­lufts­liv. Ett vik­tigt inslag blir en utom­huslunch tilla­gad på loka­la råva­ror över öppen eld. Ele­ver­na gui­das av en natur­pe­da­gog, en geo­log och en utomhuskock.

Läs mer: https://www.mynewsdesk.com/se/next-skovde/pressreleases/satsning-paa-geokids-paa-billingen-skoevde-faar-bidrag-av-naturvaardsverket-3065528

I sam­ar­be­te med:

Logotyp Skövde kommun