Hal­le- och Hun­ne­berg skiljs åt genom en dal­gång med bran­ta väggar.

En dal­gång kan ska­pas då en spric­ka i ber­get har utvid­gats genom vitt­ring och ero­sion men ock­så genom för­kast­nings­rö­rel­ser. En för­kast­ning är en för­skjut­ning av berg­grun­den så att ett berg­grunds­block för­skju­tits i för­hål­lan­de till ett angrän­san­de berg­grunds­block vid brist­ning­ar i jordskorpan.

Vad gäl­ler dal­gång­en vid Lil­le­skog är man inte rik­tigt säker på hur den bil­da­des. Eftersom dal­gång­en skär rakt genom den 300 mil­jo­ner år gam­la dia­ba­sen, som en gång band sam­man Hal­le- och Hun­ne­berg, mås­te spric­kan eller för­kast­ning­en som gav upp­hov till dal­gång­en vara max­i­malt så gam­mal eller yngre.

Hit­ta Hit