Sam­ar­bets­part­ners

Vi har ett tätt sam­ar­be­te med alla turist­des­ti­na­tio­ner inom vårt område:
Visit Troll­hät­tan Väners­borg, Grästorp turism, Des­ti­na­tion Läckö-Kin­ne­kul­le, Visit Mari­estad, Ska­ra turism, Next Sköv­de, samt Fal­kö­ping turism.

Övri­ga verk­sam­he­ter vi sam­ar­be­tar med:

Fal­bygdsTu­rism

Fal­bygdsTu­rism med den loka­la gui­den Anki Run­dquist erbju­der guid­ning­ar och upp­le­vel­ser i Fal­kö­ping, Ska­ra­borg och Väs­ter­göt­land. Upp­lev Fal­byg­dens histo­ris­ka land­skap och stä­der genom spän­nan­de berät­tel­ser och histo­ri­er. Allt ser­ve­rat på äkta västgötska.

Genom Natu­ren

Tyc­ker du om att röra dig i natu­ren och kän­ner att det skulle
vara kul att lära dig lite mer om det som finns runt omkring dig?
Genom Natu­ren erbju­der gui­da­de vand­ring­ar som pas­sar alla!

Kung­a­jaktsmu­se­et – Älgens berg

Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens Berg, belä­get i Eko­park Hal­le-Hun­ne­berg, är ett upp­le­vel­se­cent­rum som berät­tar om ber­gens djur, natur, kul­tur, geo­lo­gi, guld­skat­ter och kungajakt

Väner­mu­se­et

Under mer än 10 000 år har Vänern for­mats, för­änd­rats och fram­förallt fyllt värl­den med liv. Upp­täck Sve­ri­ges och Euro­pe­is­ka Uni­o­nens störs­ta insjö. Utställ­ning­ar, akva­ri­er, butik, mm.

Natu­rum Vänerskärgården

Mitt i Vänern lig­ger Djurö natio­nal­park. Natu­rum Vänerskär­går­den – Victo­ri­a­hu­set är en bryg­ga ut mot Djurö natio­nal­park och and­ra vack­ra natur­om­rå­den i Vänernområdet.

Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri

Väl­kom­men till en av lan­dets bäst beva­ra­de arbets­plat­ser från det indust­ri­el­la genom­brot­tets tid. Möt en tusen­å­rig tra­di­tion och se hur vi bear­be­tar Kin­ne­kul­les kalk­sten både för hand och med maskiner.

Qvarnstens­gru­van i Lugnås

Besök Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik och lyss­na till gui­dens berät­tel­se om liv och arbe­te i gam­la tider. Här har man till­ver­kat kvarn­ste­nar under 800 år och män­ni­skans flit har satt sina spår runt hela berget.

Väs­ter­göt­lands museum

Väs­ter­göt­lands muse­um är ett kul­tur­cent­rum med en bred verk­sam­het. Spän­nan­de utställ­ning­ar, före­läs­ning­ar och akti­vi­te­ter ger dig många anled­ning­ar till åter­be­sök. Muse­et har tre fas­ta utställ­ning­ar och ett fler­tal till­fäl­li­ga sådana.

Natu­rum Hornborgasjön

Här finns en utställ­ning där du kan lära dig mer om områ­dets natur, geo­lo­gi, histo­ria och fåg­lar. Inne på natu­rum hit­tar du även ett fågel­torn med hiss, läs- och pys­sel­hör­na, en liten butik samt fle­ra and­ra akti­vi­te­ter för alla åldrar.

Visit Horn­bor­ga­sjön

Områ­det runt Horn­bor­ga­sjön bju­der på mer än de maje­stä­tis­ka tra­nor­na. Här finns vac­ker natur, medel­ti­da kyr­kor, muse­er, Sci­ence cen­ter, gal­le­ri­er och myc­ket mer.

Fal­byg­dens museum

Fal­byg­den är det böl­jan­de slätt­land­ska­pet i hjär­tat av Väs­ter­göt­land. Den lju­sa öpp­na natu­ren, inra­mad av de karak­tä­ris­tis­ka pla­tå­ber­gen, har till­ta­lat män­ni­skan sedan urmin­nes tider.

Eke­ha­gens forntidsby

På Eke­ha­gen får gam­mal som ung upp­le­va hur livet gestal­ta­de sig för våra för­fä­der under sten­ål­der, brons­ål­der och järn­ål­der. Vad sägs om att laga mat i en kok­grop, till­ver­ka en egen pil eller padd­la stockbåt?

Äls­ka Billingen

Äls­ka Bil­ling­en är ett före­tag med inrikt­ning på utom­husupp­le­vel­ser. Till­sam­man­svand­ring­ar, snö­sko­vand­ring­ar, fes­ti­val­cam­per och före­tagse­vent är någ­ra av akti­vi­te­ter­na som man arrangerar.

Trail­helg

Trail­helg är ett upp­le­vel­se­fö­re­ta­get som anord­nar löp­nings­upp­le­vel­ser som kom­bi­ne­rar vand­ring, magisk svensk natur, möten med nya män­ni­skor, god mat och boen­de på landsbygden.

Lug­nås­ber­get Ekohotell

Eko­ho­tel­let är ett mysigt Green Key cer­ti­fi­e­rat hotell där man job­bar aktivt med håll­bar­het. Hotel­let lig­ger på natur­skö­na Lug­nås­ber­get i Mari­estads kommun.

Träd­gårds­re­san

Besök allsköns träd­går­dar i pla­tå­bergs­om­rå­det. Här finns små träd­går­dar i lant­li­ga land­skap, eko­lo­gis­ka träd­går­dar, sto­ra slotts­träd­går­dar, spe­ci­a­li­se­ra­de träd­går­dar och plant­sko­lor samt histo­ris­ka träd­går­dar i kulturmiljöer.

Även­tyr & Trail

Även­tyr & Trail är akti­vi­tets­fö­re­ta­get i Troll­hät­tan med omnejd, som brin­ner för och vill för­med­la upp­le­vel­ser i skog och mark. Vårt mål är att du ska få upp­le­va här­li­ga sti­gar, den vack­ra natu­ren och smak­sen­sa­tio­ner från loka­la och eko­lo­gis­ka produkter.

Fal­bygds­re­sor

Fal­bygds­re­sor ord­nar arrange­mang för grup­per och enskil­da genom vand­ring­ar eller med bil och buss­re­sor. Här blan­das natur och kul­tur med god, när­pro­du­ce­rad mat och fika. Vi tar dig inte bara från en plats till en annan, “vi tar dig te å i frå” … till det goda livet på Fal­byg­den och vid Hornborgasjön!

För­e­ning­en Vallevägen

Val­le­vä­gen är en ide­ell för­e­ning som ver­kar för före­ta­gan­de och utveck­ling av Val­le­om­rå­det vid Bil­ling­en och som sträc­ker sig från Varn­hem till Böja. Här hit­tar du fler­ta­let aktö­rer inom besöksnä­ring­en och vad som är på gång i Valleområdet.

Fal­byg­dens mat och kultur

För­e­ning­en arran­ge­rar akti­vi­te­ter för lokal mat och lokal kul­tur och arbe­tar för och med besöksnä­rings­ut­veck­ling. För­e­ning­en dri­ver det årli­ga arrange­mang­et Konstnatten.

Mötes­plats Kinnekulle

För­e­ning­en Mötes­plats Kin­ne­kul­le är en ide­ell och poli­tiskt obun­den för­e­ning vars syf­te är att var­je år arran­ge­ra Vår­run­dan och Höst­run­dan på Kin­ne­kul­le. Här hit­tar du alla aktö­rer som är knut­na till Vår och Höstrundan.

Tor­sö språkbyrå

Aman­da Hess­le på Tor­sö språk­by­rå job­bar som auk­to­ri­se­rad gui­de, före­lä­sa­re och fack­ö­ver­sät­ta­re. Det goda värd­ska­pet är verk­sam­he­tens tyd­li­ga, röda tråd. Aman­da brin­ner för att här i Västsve­ri­ge och i and­ra arbets­om­rå­den – genom kun­skap, gläd­je och enga­ge­mang – ska­pa oför­glöm­li­ga upplevelser.

Pris­ma Väst­ra Götaland

Pris­ma Väst­ra Göta­land är en digi­tal are­na och mötes­plats för vårt fan­tas­tis­ka indust­ri­el­la kul­tur­arv och vår oöver­träf­fa­de sam­hälls­ut­veck­ling från 1850 fram till idag. Här kan du navi­ge­ra genom regi­o­nens indu­stri­histo­ria. Se bil­der, ta del av berät­tel­ser och upp­täck spän­nan­de indu­stri­hi­sto­ris­ka platser!

Sam­ar­be­te bio­sfär­om­rå­de och geo­park 2019–2024

Pla­tå­ber­gens Geo­park över­lap­par med Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den med Kinn­kul­le. För att und­vi­ka kon­kur­rens och sam­ti­digt hit­ta håll­ba­ra sam­ar­bets­for­mer, har vi utar­be­tat en samarbetsstrategi.

 • Bio­sfär­om­rå­det ger sitt stöd för Pla­tå­ber­gens Geo­parks ansö­kan till Une­sco hös­ten 2019 genom ett stödbrev
 • Bio­sfär­om­rå­de och geo­park har ett gemen­samt möte en gång om året (novem­ber) för att upp­da­te­ra sam­ar­bets­stra­te­gin och se på sam­ar­bets­möj­lig­he­ter för näst­kom­man­de år
 • Bio­sfär­om­rå­de och geo­park har som rutin upp­da­te­ra varand­ra på pro­jekt­me­del som söks för att und­vi­ka kon­kur­rens om projektmedel
 • 2019 och 2020  pri­o­ri­te­ras sam­ar­be­ten runt bio­sfär­le­den samt sam­ar­be­te runt ett gemen­samt evenemang/ arrangemang
 • Övrigt sam­ar­be­te, tex runt ekosystemtjänster

Sam­ar­bets­stra­te­gi

Pla­tå­ber­gens Geo­park invol­ve­rar orga­ni­sa­tio­ner, pri­va­ta näringsid­ka­re, volon­tä­rer och gui­der på fyra oli­ka nivåer.

Sam­ar­bets­part­ners

Eta­ble­ra­de verk­sam­he­ter, tex:

 • Kom­mu­nal verk­sam­het, natur­sko­lor, sko­lor, kulturhus
 • Muse­er
 • Uni­ver­si­tet och Högskolor
 • Ide­el­la föreningar
Pri­va­ta näringsidkare

Loka­la näringsid­ka­re inom geo­par­kens områ­de som erbjuder:

 • Loka­la produkter
 • Boen­de
 • Mat
Volon­tä­rer

Boen­de inom geo­par­kens områ­de som hjäl­per till fri­vil­ligt vid oli­ka arrangemang.

Är du intres­se­rad av vara volon­tär? Kon­tak­ta oss på info@platabergensgeoaprk.se

Geo­parks­gui­der

Turis­m­fö­re­tag som sam­ar­be­tar med geo­par­ken för natur­guid­ning­ar och arrangemang.

Sam­ar­bets­part­ners på alla nivå­er åtar sig att:

 • Vara en god repre­sen­tant för pla­tå­bergs­land­ska­pet och geo­par­ken, ha kun­skap om vad en Une­sco Glo­bal Geo­park är samt vad Pla­tå­ber­gens Geo­park är och hur geo­par­ken job­bar med Agen­da 2030 (se Pla­tå­ber­gens Geo­parks hållbarhetsstrategi)
 • Ha genom­gått — eller ämnar att genom­gå när till­fäl­le ges, minst en kurs eller ett utbild­nings­till­fäl­le i geo­par­kens regi. För verk­sam­he­ter ska minst en per­son i verk­sam­he­ten del­ta­git på en kurs eller utbildningstillfälle.
 • Inte vara invol­ve­ra­de i någon typ av för­sälj­ning av geo­lo­giskt mate­ri­al, eller upp­munt­ra till han­del eller sam­lan­de med sten- eller mineral.
 • Garan­te­ra att geo­par­kens log­ga åter­ges på ett kor­rekt sätt. Vid använ­dan­de av geo­par­kens log­ga på stör­re tryck­ta mate­ri­al, t.ex. bro­schy­rer, ska geo­par­kens per­so­nal god­kän­na innan tryck.
 • Verk­sam­he­ter ska ha geo­par­ken som en sam­ar­bets­part­ner på sin even­tu­el­la hem­si­da och soci­a­la medi­er samt där län­ka till geo­par­kens hemsida.
 • Vid utta­lan­den och kom­mu­ni­ka­tion med media som rör geo­par­ken ska det all­tid för­ank­ras med geo­par­kens per­so­nal först. Det är bara geo­par­kens per­so­nal som gör utta­lan­den som repre­sen­tant för geo­par­ken i media, övri­ga gör utta­lan­den som repre­sen­tant för sin orga­ni­sa­tion eller som privatperson.

Sam­ar­bets­part­ners på alla nivå­er har rätt att:

 • Bli syn­lig­gjor­da på geo­par­kens hem­si­da och i soci­a­la medier
 • Använ­da Pla­tå­ber­gens Geo­parks log­ga på sin hem­si­da, i tryckt mate­ri­al (För använd­ning av log­ga på kom­mer­si­el­la pro­duk­ter tas en avgift på 1000 kr/ år (2020) och det skrivs ett eget avtal som regle­rar användandet.)
 • Del­ta gra­tis på stu­die­cirk­lar och fort­bild­nings­till­fäl­len arran­ge­ra­de av geoparken
 • Verk­sam­he­ter och volon­tä­rer får ett start­kitt med infor­ma­tion samt en pla­kett att visa fram eller mon­te­ra i anslut­ning till verksamheten.
 • Få gra­tis reklam­ma­te­ri­al tex. bro­schy­rer, pins, infor­ma­tions­ma­te­ri­al mm. från geoparken

Vi erbju­der även kur­ser och utbild­ning, t.ex. för besöksnäringsföretag.Vill du inle­da ett täta­re sam­ar­be­te med oss, eller har du övri­ga frå­gor? Mai­la info@platabergensgeopark.se

FORSK­NING

Unik urbergs­vitt­ring och kvarn­ste­nar i Lugnås

I det­ta pro­jekt stu­de­rar vi gra­nit-gnejs berg­grun­dens geo­lo­gis­ka sär­drag vid Lug­nås, som där över­lag­ras av kam­brisk sand­sten. Ur den­na berg­grund har det fram­ställts kvarn­ste­nar över många århund­ra­den. Även om det finns gott om lit­te­ra­tur som redo­gör för de soci­a­la och indu­stri­hi­sto­ris­ka fak­to­rer­na kring bryt­ning­en och kvarnstens­fram­ställ­ning­en, så för­blir de geo­lo­gis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för bryt­ning­en ofull­stän­digt belyst. Tyd­li­gen var berg­grun­den unikt lämp­ligt: mjukt nog för kvarnstens­fram­ställ­ning, men hård nog för att des­sa kvarn­ste­nar var efter­sök­ta. Vi tes­tar tesen att kemiskt vitt­ring i avsak­nad av fritt syre (dvs vitt­ring som sker under grund­vat­teny­tan) för­sva­ga­de berg­grun­den till­räck­ligt utan att det­ta har gett för myc­ket avkall på dess slit­styr­ka som kvarnsten.

Vi har prov­ta­git berg­grun­den i en av kvarnstens­gru­vor­na och des­sa cylind­ris­ka borr­pro­ven utsätts nu för meka­nis­ka och kemis­ka tes­ter innan vi, för­hopp­nings­vis med hjälp av mät­ning­ar­na vid Max­IV syn­kro­tro­nan­lägg­ning­en i Lund, för­sö­ker för­stå hur pre­cis den­na kemis­ka vitt­ring har skett. Vi för­ut­sät­ter att resul­ta­ten kom­mer att vara till hands under 2021. Det­ta pro­jekt är ett sam­ar­be­te mel­lan Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka under­sök­ning, Stock­holms uni­ver­si­tet, Lunds uni­ver­si­tet, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet, Nor­ges geo­lo­gis­ke under­sö­kel­se (NGU), och Qvarnstens­gru­van Minnesfjället.

Kon­takt

Brad­ley Goodfellow
Bradley.Goodfellow@sgu.se

Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka under­sök­ning (Lund)

EXA­MENS­AR­BE­TEN

För­vand­ling av ett industrilandskap

“Hur kan arki­tek­tur för­vand­la och åter­uppli­va ett indu­stri­land­skap till en plats för rekre­a­tion och utbildning?”

Tyra Wingren Berg­man och Elsa Sjö­blom är två arki­tektstu­den­ter som läst vid Chal­mers och de val­de att använ­da Cemen­tas sto­ra sten­brott som sin fall­stu­die för sitt exjobb kring omvand­ling av stads­nä­ra indu­stri­om­rå­den. Dom vil­le under­sö­ka hur man med hjälp av arki­tek­tur kan till­gäng­lig­gö­ra plat­sen för män­ni­skan. Och hur det bygg­da kan stär­ka sam­ban­den mel­lan geo­lo­gi, bio­lo­gi och kul­tur­histo­ria, på ett peda­go­giskt vis.

I bör­jan av sin rese­arch så upp­täck­te dom Pla­tå­ber­gens Geo­park och hör­de av sig till oss för att få väg­led­ning, inspi­ra­tion samt för att höra våra tan­kar och idéer om sten­brot­tet. I juni 2021 pre­sen­te­ra­de de sitt arbe­te för oss.

Se hela arbe­tet här