Väs­ter­göt­lands Museums upp­drag är att beva­ra, vår­da och levan­de­gö­ra vårt kul­tur­arv för nuti­da och fram­ti­da generationer.

Tan­ken med utställ­ning­ar­na och akti­vi­te­ter­na är att ska­pa intres­se och vara en käl­la till kun­skap samt väc­ka besö­kar­na nyfi­ken­het och mana till eftertanke.

Väs­ter­göt­lands muse­um är en mötes­plats och ett utställ­nings­rum, men här arran­ge­ras ock­så före­läs­ning­ar, kur­ser och oli­ka eve­ne­mang. På muse­et finns ett omfat­tan­de kul­tur­hi­sto­riskt bil­dar­kiv och uni­ka före­måls­sam­ling­ar. Per­so­na­len utför arke­o­lo­gis­ka under­sök­ning­ar och bedri­ver byggnadsvård.

På Väs­ter­göt­lands muse­um kan du väl­ja mel­lan tre basut­ställ­ning­ar- Ska­ra i medel­tid, Mel­lan is och eld och Agnes de Fru­me­rie. Utö­ver basut­ställ­ning­ar­na pågår ett löpan­de pro­gram under året.

Nära huvud­bygg­na­den lig­ger fri­lufts­mu­se­et Forn­byn, som ock­så hör till Väs­ter­göt­lands Museum.

För mer infor­ma­tion, besök: http://vastergotlandsmuseum.se/

Hit­ta Hit