På en udde i Ekens skär­gård i Vänern strax utan­för Lid­kö­ping kan du besö­ka Mag­nus De la Gar­di­es baroc­ka Läckö Slott.

Här kan du vand­ra omkring i slotts­träd­går­den, gå på kon­ser­ter och äta på restau­rang Hvi­ta Hjor­ten. På Natu­rum Vänerskär­går­den — Victo­ri­a­hu­set kan du lära mer om Kål­landsös och Vänerns uni­ka natur- och kulturmiljö.

Läckö slott är ett av Västsve­ri­ges mest besök­ta turist­mål och har valts till Sve­ri­ges vack­ras­te slott. Den 700-åri­ga histo­ri­en, de unikt beva­ra­de barock­sa­lar­na och den ytt­re mil­jön gör slot­tet till en upp­le­vel­se i sig. Dess­utom arran­ge­ras allt­så här kon­ser­ter, ope­ra, guid­ning­ar och många and­ra akti­vi­te­ter för både vux­na och barn på slot­tet. Var­je vår grävs och plan­te­ras det i Lil­la Slotts­träd­går­den, och var­je som­mar för­trol­las besö­kar­na av fär­ger, for­mer och dof­ter när de kom­mer ner för den gam­la sten­trap­pan till träd­går­den. Träd­går­den är känd som en sinn­lig och för­trol­lan­de utställ­nings­träd­gård med en unik design.

Hit­ta Hit