Turistin­for­ma­tion

Oav­sett nivå av även­tyrs­lus­ta så finns det myc­ket att upp­täc­ka, upp­le­va och utfors­ka på och kring pla­tå­ber­gen. Från kon­temp­la­tiv pil­grimsvand­ring till adre­nalin­kick på mountain­bi­ke. Från urber­gets till­bli­vel­se till dagens sten­brott och rui­ner. Här hit­tar du allt som behövs för att ta dig runt i platåbergslandskapet.

Des­ti­na­tions­bo­lag & turistbyråer

Vill du få infor­ma­tion om boen­de, mat och akti­vi­te­ter i pla­tå­bergs­land­ska­pet? Besök då våra oli­ka des­ti­na­tions­bo­lags och turistin­for­ma­tio­ners hemsidor:

Grästorp

En lant­lig dröm för akti­va människor
Läs mer »>

Ska­ra

Histo­risk små­stad för även­tyr och nöje
Läs mer »>

Götene/Lidköping

Långa sand­strän­der, magiskt vack­ra sko­gar, pri­sa­de restau­rang­er och kul­tur i världsklass
Läs mer »>

Mari­estad

Väl­kom­men till sjö­sta­den Mari­estad — Vänerns pärla!
Läs mer »>

Sköv­de

Här hit­tar du spän­nan­de sevärd­he­ter, fart­fyll­da akti­vi­te­ter och intres­san­ta besöksmål
Läs mer »>

Trollhättan/Vänersborg

Två stä­der som bju­der på spän­nan­de histo­ria, vat­ten­fall, älgar, Saab-bilar, naturupp­le­vel­ser, god mat och myc­ket mer.
Läs mer »>

Fal­kö­ping

Väl­kom­men att ta del av vårt uni­ka kul­tur­arv, vack­ra natur, goda mat och rika utbud av akti­vi­te­ter och sevärdheter.
Läs mer »>

Upp­lev pla­tå­bergs­land­ska­pet med kol­lek­tiv­tra­fik, till cykel, fots eller kajak

Det finns många möj­lig­he­ter om du vill upp­täc­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet på ett håll­bart sätt! Här har vi sam­lat infor­ma­tion om kol­lek­tiv­tra­fik, vand­rings- och cykelleder.

Kol­lek­tiv­tra­fik

Kin­ne­kul­le­ba­nan har bli­vit utsedd till Sve­ri­ges vack­ras­te tåg­sträc­ka och går mel­lan Lid­kö­ping och Mari­estad, med fler­ta­let stopp på pla­tå­ber­get Kin­ne­kul­le. Här kan du lätt hop­pa av på någon av de små mysi­ga sta­tio­ner­na, eller åk till Häl­le­kis och ta dig upp till Utsikts­tor­net där alla vand­rings­le­der på ber­get sam­man­strå­lar. Kin­ne­kul­le bju­der på uni­ka naturupp­le­vel­ser med sin kalkri­ka mark där både orkidéer och ramslök trivs.

Tid­ta­bel­ler och infor­ma­tion om bil­jet­ter hit­tar du på https://www.vasttrafik.se/
Tips! Du kan bl.a. köpa bil­jet­ten ”Regi­o­nen runt” för 24 eller 72 tim­mar, och då resa hur myc­ket du vill under den tidsperioden.

Vand­ring

Om du vill vand­ra till fots genom pla­tå­bergs­land­ska­pet så hit­tar du mer infor­ma­tion på de här hemsidorna: 

Cyk­ling

Padd­ling

Om du vill upp­le­va Sve­ri­ges störs­ta insjö Vänern från vatt­net hit­tar du mer infor­ma­tion om gui­da­de turer och kaja­kut­hyr­ning på: 

Ett sten­sä­kert löfte

Jag lovar att vara en ansvars­ta­gan­de turist.

 

Jag ska bru­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet, inte för­bru­ka det.

 

Jag ska sam­la på upp­le­vel­ser utan att sam­la på stenar.

 

När jag ger mig ut i natu­ren ska jag föl­ja allemansrätten.

 

När jag slår upp mitt tält ska jag inte ska­da natu­ren eller stö­ra markägaren.

 

När jag utfors­kar nya plat­ser ska jag läm­na dem i sam­ma skick jag fann dem.

 

Jag ska föl­ja de sär­skil­da reg­ler som gäl­ler i skyd­da­de områden.

 

Jag ska vara för­be­redd på alla väder, alla möj­lig­he­ter och alla äventyr.