Fem­ton uni­ka pla­tå­berg på Västgötaslätten

Med sin uni­ka lager­följd av oli­ka bergar­ter stap­la­de på varand­ra berät­tar pla­tå­ber­gen om jor­dens histo­ria under 150 mil­jo­ner års tid. Som en gam­mal bok med sina sidor beva­ra­de kan vi ”läsa” berät­tel­ser­na från en svun­nen tid. Men det vi främst ser idag är den otro­ligt vari­e­ran­de natu­ren som geo­lo­gin gett upp­hov till.

Lager av historia

Platå­ber­gen i Väs­ter­göt­land är ett geo­lo­giskt feno­men med en otro­lig histo­ria – de är inte som någ­ra and­ra berg. De är upp­bygg­da av oli­ka lager av bergar­ter, som lag­ren i en tår­ta. Berglag­ren är som sidor i en väl­digt gam­mal bok där var­je lager berät­tar sin del av jor­dens utveck­ling. Läs mer om pla­tå­ber­gens upp­bygg­nad här >

Var­je bergart har sina spe­ci­fi­ka egen­ska­per som ska­pat för­ut­sätt­ning­ar för vari­e­ran­de natur­ty­per, artrik flo­ra och fau­na på och omkring ber­gen. Här finns kar­ga alvar, gam­la rand­sko­gar, dra­ma­tis­ka ras­bran­ter, lum­mi­ga lun­dar, sto­ra mos­sar, blom­man­de rik­kärr, mm. Läs mer om pla­tå­bergs­land­ska­pet här >

1. Hal­le­berg

– Asa­gu­dar­nas hemvist

Läs mer >

2. Hun­ne­berg

– Älgens berg

Läs mer >

3. Kin­ne­kul­le

– Det blom­man­de berget

Läs mer >

4. Lug­nås­ber­get

– Spår efter kvarnstensbrytning

Läs mer >

5. Bil­ling­en

– Till ytan vårt störs­ta berg

Läs mer >

6. Mös­se­berg

– Utsikt över landskapet

Läs mer >

7. Ålle­berg

– Vårt högs­ta platåberg

Läs mer >

8. Brunnhems­ber­get

– 295 meter över havet mel­lan Fal­kö­ping och Skövde

Läs mer >

9. Tova­ber­get

– Natur­re­ser­vat på ber­gets västsluttning

Läs mer >

10. Myg­ge­ber­get

– Ett litet platåberg

Läs mer >

11. Bor­gun­da­ber­get

– Bevux­et med lövskog

Läs mer >

12. Plan­ta­ber­get

– 305 meter över havet mel­lan Fal­kö­ping och Tidaholm

Läs mer >

13. Varvs­ber­get

– Ber­get med fle­ra namn

Läs mer >

14. Gerums­ber­get

– Arke­o­lo­gis­ka fynd på ber­gets topp

Läs mer >

15. Gis­se­ber­get

– Ett pla­tå­berg utan­för geoparken

Läs mer >