Väs­ter­pla­na kyr­ka bygg­des på 1100-talet, med vis­sa delar från 1000-talet. Tor­net kom till något senare. 

Kyr­kan fick sitt nuva­ran­de utse­en­de när den bygg­des ut på 1700-talet. Arbe­tet utför­des då av den loka­le sten­huggar­mäs­ta­ren Per Jons­son från Sten­ham­mar. De medel­ti­da delar­na av kyr­kan, både lång­hus och kor, är myc­ket väl­be­va­ra­de.Rakt fram i öster finns det ursprung­li­ga koret med ste­nal­ta­re och fram­för alta­ret ett beva­rat medel­ti­da föns­ter i romansk stil. I koret står en märk­lig sten­dop­funt, som anses ha skänkts till Väs­ter­pla­na kyr­ka av bis­kop Bengt den gode på 1000-talet.

Hit­ta Hit