Hunne­berg är sedan år 1351 kung­lig jakt­mark, och ber­get har länge varit känt för sin sto­ra älg­stam. Högs­ta punk­ten på Hun­ne­berg är ca 156 meter över havet. Hun­ne­berg består av sand­sten, alun­skif­fer och dia­bas. Pla­tå­bergs­lag­ren kalk­sten och ler­skif­fer sak­nas allt­så här. Dia­bas­lag­ret är å and­ra sidan myc­ket tjockt, upp till 60 meter som mest. Dia­bas­bran­ter­na ger ber­get sitt karak­te­ris­tis­ka utse­en­de och är upp­hov till en myc­ket spe­ci­ell flo­ra och fauna.

 

Läs mer på www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/Hunneberg

Tre intres­san­ta plat­ser på Hunneberg

Väst­ra Tun­hems kalkgruvor*

Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens berg

Gyl­le­ne spiken*

Bil­der från Hunneberg