Fal­byg­dens muse­um är ett kom­mu­nalt muse­um med upp­gift att syn­lig­gö­ra Fal­byg­dens rika kulturarv.

Fal­byg­dens muse­um fin­ner du mitt i Fal­kö­ping omgi­ven av den vack­ra stads­par­ken Plantis.

Utställ­ning­en Forn­tid på Fal­byg­den… och tusen år tillerbju­der upp­le­vel­ser utö­ver det van­li­ga. I utställ­nings­sa­len var­vas konstut­ställ­ning­ar med utställ­ning­ar på kul­tur­hi­sto­ris­ka teman.

Muse­et har ock­så en egen butik och en café­hör­na med var­ma och kal­la dryc­ker samt choklad.

På ned­re plan hit­tar du en ska­par­verk­stad för barn.

För mer infor­ma­tion, besök: https://www.falkoping.se/falbygdensmuseum

Hit­ta Hit