Vid Sil­ver­fal­let kas­tar sig vatt­net 60 meter utför bergs­kan­ten i fle­ra sek­tio­ner. Vatt­net rin­ner i sitt övre lopp fram över kalk­stens­häl­lar och mitt i fal­let pas­se­ras alun­skif­fern. På sand­stens­häl­lar­na längst ner pla­nar fal­let ut.

Stör­re delen av slutt­ning­en vid Sil­ver­fal­let-Karls­fors består av ädellövskog och en tyd­ligt kalk­på­ver­kad flo­ra – ett exem­pel på sam­spe­let mel­lan berg­grund och växt­liv. Vår­blom­ning­en är ymnig med blå­sip­pa, smånun­neört, lung­ört, vår­lök, svalört och säll­syn­ta inslag av gul­sip­pa. På röd­fyr­hö­gar­na väx­er fram­förallt björk och sälg.

Även de mind­re par­ti­er­na med öppen betes­mark har en rik flo­ra med kla­se­fibb­la, stor blå­kloc­ka, brud­bröd och spå­tis­tel. I Sil­ver­fal­let finns sto­ra mäng­der rut­lung­mos­sa och kvarn­bäck­mos­sa. For­sär­la och strömsta­re häc­kar vid fal­let. Upp­ströms vid­tar sump­sko­gar, fle­ra mind­re bäc­kar och ett vari­e­rat odlings­land­skap. Tibast är van­ligt före­kom­man­de i de fuk­ti­ga mar­ker­na. Områ­det är sär­skilt väl­be­sökt på våren då vat­ten­fal­let och den rika lund­flo­ran är myc­ket sevärd. I lövsko­gen sjung­er härm­sång­a­ren och grön­sång­a­ren. Under som­ma­ren tor­kar bäc­ken ut helt.

Sil­ver­fal­let är ett av de mest popu­lä­ra utflyktsmå­len i Sköv­de och väl värt ett besök året om – mis­sa inte att kom­ma hit vin­ter­tid för att upp­le­va ett sago­likt islandskap!

Läs mer om Sil­ver­fal­let här.

Hit­ta Hit

Sil­ver­fal­let är ett natur­re­ser­vat.