Att ett sten­brott kan vara av intres­se kanske förvånar?

Göte­ne sten­brott avslö­jar hur urber­get ser ut under jord­täc­ket, den berg­grund som ero­de­ra­de ner till en flack yta, det sub­kam­bris­ka pene­pla­net. Det­ta sked­de för ca 600 mil­jo­ner år sedan och är grun­den till Väs­ter­göt­lands slätt­land­skap, Väst­gö­tas­lät­ten. Sten­brot­tet visar att häl­lar­na under jord­täc­ket inte är all­de­les plat­ta. Den övery­ta vi idag ser under jord­täc­ket är här små­ku­pe­rad och har där­för en viss reli­ef. Till skill­nad från pene­pla­ny­tan vid Slätt­ber­gen i Troll­hät­tan och vid Nord­kro­ken, som består av gra­ni­ter, är bergar­ten i sten­brot­tet en gnejs. En gnejs består av lager med oli­ka sam­man­sätt­ning som gör att bergar­ten är allt annat än homo­gen. Gnejs­struk­tu­ren har varit sty­ran­de för vitt­ring och ero­sion och vitt­rings­be­nä­gen­he­ten varit ojämn mel­lan oli­ka mine­ral­sam­man­sätt­ning­ar i gnej­sen för att få en helt plan yta.

Sten­brot­tet är i drift, där­för behövs tillå­tel­se för till­trä­de och studier!

Hit­ta Hit