Att ett stenbrott kan vara av intresse kanske förvånar?

Götene stenbrott avslöjar hur urberget ser ut under jordtäcket, den berggrund som eroderade ner till en flack yta, det subkambriska peneplanet. Detta skedde för ca 600 miljoner år sedan och är grunden till Västergötlands slättlandskap, Västgötaslätten. Stenbrottet visar att hällarna under jordtäcket inte är alldeles platta. Den överyta vi idag ser under jordtäcket är här småkuperad och har därför en viss relief. Till skillnad från peneplanytan vid Slättbergen i Trollhättan och vid Nordkroken, som består av graniter, är bergarten i stenbrottet en gnejs. En gnejs består av lager med olika sammansättning som gör att bergarten är allt annat än homogen. Gnejsstrukturen har varit styrande för vittring och erosion och vittringsbenägenheten varit ojämn mellan olika mineralsammansättningar i gnejsen för att få en helt plan yta.

Stenbrottet är i drift, därför behövs tillåtelse för tillträde och studier!

Hitta Hit