Vad är en Unesco global geopark?

En Unesco global geopark är ett område där man har geologi som är av internationell betydelse – något som är unikt i världen. Utnämningen Unesco global geopark fungerar som en kvalitetsstämpel och ett bevis på att ett område har särskild status. Utnämningen innebär inget lagligt skydd.

FN-organet Unesco har tre typer av utmärkelser som områden i världen kan få: Världsarvsområden, Biosfärsområden och Geoparker.

En geopark har tre kärnuppgifter, enligt Unesco:

 1. Utveckla naturturism inom sitt område
 2. Utbildning och kunskapsspridning (till exempel genom guidningar, publikationer, skyltar och material riktat mot barn och unga)
 3. Bevarande av geologiska naturvärden (inventera och kartlägga geologi och säkerställa att värdefulla platser förvaltas på ett hållbart sätt och därmed bevaras för kommande generationer).

Vad är Platåbergens Geopark?

Platåbergens geopark omfattar en yta på 3690 km2 och nio kommuner (Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde, Falköping). Platåbergens Geoparks gränser är satta utefter ett geologiskt perspektiv och inte efter kommungränserna. Vi skickade hösten 2019 in en ansökan om att få status som Sveriges första Unesco globala geopark, och är just nu i ansökningsprocessen.

Vad är skillnaden mellan platåbergslandskapet och Platåbergens Geopark?

Platåbergslandskapet är ju det som finns där oavsett. Platåbergens Geopark (och en Unesco-stämpel) är bara ett verktyg för att lyfta värdena i platåbergslandskapet.
Så platåbergslandskapet är grunden, där geoparken finns som en verksamhet som arbetar för att marknadsföra och uppmärksamma just det landskapet! 


Geoparkens övergripande vision/ uppgift är att:

 • Bidra till att öka möjligheterna för utveckling av en hållbar besöksnäring i platåbergslandskapet
 • Sprida kunskap om och stärka intresset för platåbergslandskapets geologi
 • Öka kunskapen om och se till att viktiga geologiska naturvärden bevaras
 • Stärka varumärket platåbergslandskapet nationellt och internationellt
 • Stimulera delaktighet och initiativ från organisationer, föreningar, företag och privatpersoner
 • Säkra en internationell Unesco-certifiering av platåbergslandskapet

Hur många geoparker finns det i världen?

I dagsläget finns det 161 geoparker i 44 olika länder. Vi har Unesco geoparker i alla våra nordiska grannländer. Läs mer på https://www.visitgeoparks.org/ och http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

Varför finns det ingen Unesco global geopark i Sverige?

Det är nog en slump att det inte etablerats någon Unesco global geopark i Sverige än, och att Platåbergens Geopark är den första ansökande. Vi har absolut geologi som är av internationell betydelse här – men däremot har kanske det lokala engagemang som krävs fattats i andra områden. Vi ser dock att det är ett ökande intresse och inom några år kommer det förhoppningsvis finnas fler!

Jag har hört talas om benämningen ”Svensk geopark”. Vad är det?

Det är en utnämning som myndigheten SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, upprättat. Helt enkelt geoparker på en nationell nivå. Att vara en svensk geopark kan vara en egen utnämning eller ett steg på vägen mot att bli en global geopark. Konceptet svensk geopark stämmer överens med konceptet global geopark, men på en lägre nivå/ med lägre krav. I dagsläget är det inget krav att vara en svensk geopark innan man ansöker till Unesco om att bli en global geopark (därför är inte Platåbergens Geopark det) men i framtiden kan det bli ett krav.

Vad är Svenska Unescorådet?

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco. Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige. Svenska Unescorådet ska även bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco. Utöver detta har Svenska Unescorådet en strategi för sin verksamhet i Sverige. Läs mer på https://unesco.se/

Vad är skillnaden mellan världsarvsområde, biosfärområde och geopark?

Det här kan vara lite luddigt och svårt att förstå och skilja på! Alla tre är olika så kallade ”site designations”, internationella utmärkelser som Unesco ger till områden i världen. 

 • Ett världsarv är en plats, ort eller miljö som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Det finns mer än 1000 världsarv i 167 länder – de flesta har blivit utnämnda för sina kulturvärden men vissa har hamnat på världsarvslistan för sina unika naturvärden. 
 • Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. De ska ha höga kulturhistoriska och biologiska landskapsvärden som ska värnas men samtidigt också nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 • En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse, där man jobbar med turism, kunskapsspridande och bevarande (hållbar utveckling) och därmed bidrar till att stärka det lokala samhället. 

Delvis kan t.ex. ett biosfärområde och en geopark ha överlappande aktiviteter. Vill du veta mer om hur Platåbergens Geopark samverkar med Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, kontakta oss!

Hur finansieras Platåbergens Geopark?

Vi har en grundfinansiering från de nio kommunerna och från två kommunalförbund. Därutöver får vi projektstöd från olika finansiärer och det kan variera från år till år. I dagsläget är det tex. Västra Götalandsregionen, EU-medel, sparbanksstiftelser och Naturvårdsverkets LONA-medel. 

Handlar en geopark bara om geologi?

Nej! Även om geologin är grunden för Unesco-statusen, så jobbar men i en geopark med ett bredare perspektiv. En geopark arbetar med att synliggöra och lyfta fram geologins påverkan i ett biologiskt, kulturellt och ekonomiskt sammanhang. Det vill säga sambanden mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria. En geopark gör detta bland annat genom att utveckla besöksnäringen och turismen i området och genom aktiviteter mot barn och unga på ett hållbart sätt. 

En geopark kan ses som ett utomhusmuseum. Landskapet och de geologiska besöksmålen är upplevelsen, och på vägen lär sig en besökande om natur- och kulturhistoria.

Vad är geoturism?

Geoturism är en nischad form av turism, och kan beskrivas som en kombinerad natur- och kunskapsturism. Geoturism handlar om att uppleva och lära sig om geologi i ett brett perspektiv – planeten jorden med både natur, kultur, landskap och människor. 

Hur jobbar Platåbergens Geopark med hållbarhet och Agenda 2030?

Platåbergens Geopark följer Agenda 2030 och de Svenska uppsatta målen inom miljö, kultur och friluftsliv och arbetar med att sprida den informationen. Geoparken skall jobba för en hållbar turismutveckling. Geoparken har ett antal uppsatta riktlinjer att följa och ställer också vissa krav på samarbetspartners.

På vilket sätt kan en geopark bidra till en samhällsekonomisk utveckling och en utveckling av områdets besöksnäring?

En geopark kan bidra på flera sätt, t.ex.:

 • Tillgång till projektmedel – investeringar, bland annat när det gäller utveckling av besöksmål (infrastruktur)
 • Tillgängliggörande av områdets natur-och kulturarv genom popularisering: appar, spel, guidningar, publikationer, kartor
 • Tillgång till expertis inom geologi och naturturism
 • Skolprojekt – lokal stolthet
 • Geoparken är viktig för att implementera redan bestämda strategier, kompletterar befintliga projekt och satsningar samt Agenda 2030
 • Om ”platåbergslandskapet” etableras som unikt varumärke får det positiva effekter även utanför besöksnäring
 • Kunskap om landskapet stärker den lokala identiteten – människors vilja att bo och investera i sin bygd
 • Geopark sätter området på den internationella kartan – öppnar för samarbeten, utbyten och investeringar
 • En geopark bidrar till landsbygdsutveckling: till exempel utbildning & arbetsmöjligheter för turistföretag, utveckling av lokala produkter (mat, upplevelser)

Finns det några exempel på hur geoparker bidrar ekonomiskt till sitt område?

Unesco i Storbritannien har 2020 släppt en väldigt bra rapport runt värdet av Unesco-utmärkelser. För den som vill djupdyka kan ni klicka in på sidan här: https://unesco.org.uk/national-value/

Något av det man kommer fram till är bla:

 • Alla Unesco-utmärkelser i Storbritannien (Världsarv, biosfärområden, geoparker) bidrog med 151 miljoner pund i ökat ekonomiskt värde till landet
 • De bidrog också med icke-ekonomiska värden såsom kulturella och miljömässiga. Inte minst var de också en viktig nyckel för att Storbritannien skulle klara Hållbarhetsmålen – Agenda 2030.

 • Ett exempel är geoparken Marble Arch Caves Unesco global geopark på Nordirland, som bidrog med 15 miljoner pund i ekonomiskt värde till sitt område.

Innebär etableringen av en geopark att hela området blir skyddat nu och att man inte får bedriva näringsverksamhet?

Nej, en geopark är en status på ett område och medför inget lagligt skydd enligt svensk miljöbalk (i jämförelse med t.ex. naturreservat/ nationalparker). Däremot ska våra viktigaste geologiska platser (de som är av internationell betydelse) vara skyddade enligt svensk lag. Det kan då vara som naturreservat eller inom arealplanering som t.ex. riksintresse. 

Människor ska bo och leva i en geopark och utvinning av geologiskt material kommer alltid ske då våra mänskliga samhällen är beroende av det. Däremot ska det ske på ett hållbart sätt – platåbergslandskapet ska brukas, inte förbrukas!

Varför får en geopark inte sälja stenar och fossil?

En geopark får enligt Unescos krav inte vara involverad i någon typ av utvinning eller försäljning av geologiskt material – varken direkt eller indirekt via någon samarbetspartner. Vi uppmanar alla att uppleva geologin på plats i naturen, och påminner om att det inte är lagligt att plocka med sig stenar hem utan markägarens tillstånd! (enl. Brottsbalken kapitel 12 §2). Det är heller inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. Våra besöksmål ska upplevas av många generationer framöver!

Det är inte otillåtet med sten- och mineralförsäljning inom geoparkens område, men geoparken som organisation kan inte samarbeta med någon verksamhet som håller på med det. 

Vilka aktiviteter kan en geopark jobba med mer konkret?

Några av de aktiviteter som kan skapas i en geopark är till exempel:

 • Naturguidningar och föreläsningar för allmänheten 
 • Skolprojekt riktat mot geologi och naturkunskap både lokalt men även tillsammans med andra geoparker i världen genom t.ex. Erasmusprojekt. 
 • Förmedling av kunskap. Genom att använda sig av innovativa förmedlingssätt kan man sprida kunskap: genom appar för mobiltelefoner, broschyrer och kartor och skyltning på plats ute i naturen.
 • En geopark samarbetar också med forskningsinstitutioner och ska gynna geologisk forskning i området.  Man samarbetar också tätt med andra geoparker i världen, och deltar på internationella geoparkskonferenser en gång om året. 

Vad är så speciellt med geologin i Platåbergens Geopark?

I geoparken hittar man geologiska fenomen och platser som bara finns här eller på ett fåtal platser i världen. Den geologiska historien sträcker sig 1700 miljoner bakåt i tiden! Av särskilt internationellt intresse är:

 • Peneplanet
 • Platåbergen
 • Kvartärgeologi och istidsavsättningar

Du kan läsa mer om geologin under fliken ”Platåbergen” här på hemsidan.

Varför är platåbergen i Västergötland speciella?

Platåbergen i Västergötland visar upp en lagerföljd med bergarter som berättar om den geologiska eran Paleozoikum (541 miljoner år sedan till 251 miljoner år sedan). Platåbergens olika bergarter består av urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och trapp/diabas. Detta har gett landskapet sin vackra och varierande natur då olika växter trivs på olika berggrund. Det översta lagret är yngst, cirka 280 miljoner år och har magmatiskt ursprung. På grund av sin hårdhet har diabasen skyddat de nedre lagren från nedbrytning. Tack vare att berget bevarats kan vi nu läsa platåbergens berglager som olika kapitel ur jordens långa historia. Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen. Alla platåbergen har inte samma lagerföljd. Det beror på vart magman trängde in i berget. T.ex. på Kinnekulle kan man vandra genom alla lagren. På Halle och Hunneberg hittar man sandsten, alunskiffer och ett mäktigt lager diabas och Lugnåsberget består endast av sandsten och lite alunskiffer.

USA KL3 är en ramsa för att lätt komma ihåg de olika bergarternas lagerföljd:

 • Urberg (peneplanet som består av granit eller gnejs)
 • Sandsten
 • Alunskiffer
 • Kalksten
 • Lerskiffer
 • 3 Trapp/Diabas- trapp är en gammal benämning på diabas