Gui­da­de turer och föredrag

Vi erbju­der före­läs­ning­ar och fort­bild­ning­ar på mel­lan en tim­me och en dag. Hör av dig till oss för mer infor­ma­tion och prisförslag! 

Någ­ra av de teman vi före­lä­ser om (men vi är flex­ib­la och kan själv­klart anpas­sa oss efter önskemål):

 • Pla­tå­ber­gens Geo­park och infor­ma­tion om geoparker
 • En run­d­re­sa i platåbergslandskapet
 • Pla­tå­ber­gens geologi
 • Kul­tur- och indu­stri­histo­ria i platåbergslandskapet

Vi erbju­der ock­så exkur­sio­ner ute i pla­tå­bergs­land­ska­pet där vi har möj­lig­het att i sam­ar­be­te med fors­ka­re och geo­lo­ger erbju­da för­djup­ning­ar inom oli­ka kun­skaps­om­rå­den. Guid­ning­ar erbjuds anting­en direkt av geo­par­kens per­so­nal eller i sam­ar­be­te med någon av våra duk­ti­ga sam­ar­bets­part­ners. Vid öns­ke­mål kan vi före­slå paket med fika och mat.

Någ­ra av de exkur­sio­ner vi erbju­der på förfrågan:

 • Göm­da kalk­stens­grot­tor vid Hun­ne­berg (ca två-tre timmar)
 • Gyl­le­ne spi­ken och utsikt från Hun­ne­berg (ca två-tre timmar)
 • Pene­pla­net och utsikt från Hal­le­berg (ca två-tre timmar)
 • Klyf­ta­mon – upp­lev geo­par­kens mest vil­da områ­de (ca tre tim­mar, OBS! Krä­van­de vand­ring i terräng)
 • Sto­lan – geo­lo­gi och indu­stri­histo­ria vid nor­ra Bil­ling­en (ca två-tre timmar)
 • Val­le härad – vand­ring i ett unikt land­skap (från en tim­me till en dag)
 • Ålle­berg – geo­lo­gi, myter och säg­ner (ca två-tre timmar)
 • Vrå­hå­lan på Mös­se­berg – en djung­el på ravi­nens bot­ten och utsikt från dia­ba­sen (ca två-tre timmar)
 • USA KL 3 på Bil­ling­en — pla­tå­bergs­geo­lo­gi och indu­stri­histo­ria vid Sil­ver­fal­let och Jät­ta­da­lens natur­re­ser­vat (ca 3–4 timmar)
 • USA KL 3 på Kin­ne­kul­le — pla­tå­bergs­geo­lo­gi från bot­ten till top­pen på Kin­ne­kul­le (ca 6 timmar)

För­u­tom det­ta kan vi ock­så erbju­da spe­ci­al­vand­ring­ar efter önskemål.

För infor­ma­tion om före­läs­ning­ar och guid­ning­ar för grup­per samt pris­för­slag, mai­la info@platabergensgeopark.se

Se även vår kalen­der för inpla­ne­ra­de vand­ring­ar och föreläsningar.

Våra gui­der

Fal­bygdstu­rism

Fal­bygds­re­sor

Genom natu­ren

Äls­ka Billingen

Kin­ne­kul­le Turism

Värd­skaps­by­rån