Vad är en Une­sco glo­bal geopark?

”UNE­SCO Glo­bal Geo­parks are sing­le, uni­fi­ed geo­grap­hi­cal are­as whe­re sites and lands­ca­pes of inter­na­tio­nal geo­lo­gi­cal sig­ni­fi­can­ce are mana­ged with a holistic con­cept of pro­tec­tion, educa­tion and sustai­nab­le development.”

Platå­ber­gens Geo­park har bli­vit utnämnd till Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park. Det inne­bär att pla­tå­bergs­land­ska­pet har geo­lo­gis­ka plat­ser och land­skap som är av inter­na­tio­nell bety­del­se – något som ses som världs­u­nikt. Idag finns det 213 geo­par­ker i 48 län­der. Geo­par­ker­na sam­ar­be­tar i det glo­ba­la geo­parks­nät­ver­ket, som syf­tar till att ska­pa band mel­lan geo­par­ker värl­den över. Att vara en del av det­ta nät­verk sät­ter ock­så vårt områ­de på världskartan.

Vik­ti­ga plat­ser i Pla­tå­ber­gens Geo­park visar tyd­ligt på de geo­lo­gis­ka pro­ces­ser som pågått genom årmil­jo­ner­na — och som fak­tiskt fort­fa­ran­de pågår. Det­ta har gett områ­det de geo­lo­gis­ka feno­men som bara finns här, eller på ett fåtal plat­ser i värl­den. Pene­pla­net, pla­tå­ber­gen och istids­av­sätt­ning­ar är grun­den till alla de oli­ka land­skaps­ty­per som finns här.

Läs mer om pla­tå­bergs­land­ska­pets uni­ka geologi 

Kul­tur- och indu­stri­hi­sto­ris­ka läm­ning­ar berät­tar om land­ska­pets bety­del­se för män­ni­skan i områ­det – från de förs­ta bosätt­ning­ar­na till dagens sam­häl­le. Glo­ba­la geo­par­ker utses av FN-orga­net Une­sco. And­ra exem­pel på Une­sco­kon­cept är världs­arv och bio­sfär­om­rå­den. En geo­park har fle­ra upp­gif­ter. En är att spri­da kun­skap om de geo­lo­gis­ka vär­den som finns i områ­det. En annan att berät­ta om sam­ban­det mel­lan geo­lo­gi och natur- och kul­tur­arv. En tred­je upp­gift är att utveck­la besöksnä­ring­en och turis­men i områ­det på ett håll­bart sätt. En geo­park ska ock­så öka för­stå­el­sen kring hur vi bäst för­val­tar våra natur­re­sur­ser och vår planet.

Läs mer om män­ni­skans utveck­ling i platåbergslandskapet 

EN GEO­PARK HAR TRE KÄRN­UPP­GIF­TER, ENLIGT UNE­SCO: 

Geo­tou­rism

TURISM

Utveck­la besöksnä­ring­en och turis­men i områ­det på ett håll­bart sätt.

Geo­e­duca­tion

KUN­SKAPS­SPRID­NING

Spri­da kun­skap och berät­ta om sam­ban­det mel­lan geo­lo­gi och natur-och kul­tur­arv. 

Geocon­ser­va­tion

BEVA­RAN­DE

Bidra till att områ­det för­val­tas med tan­ke på kom­man­de gene­ra­tio­ner. 

Geo­par­ker är områ­den med ett GEO­LO­GISKT ARV av inter­na­tio­nell bety­del­se. I geo­par­ker­na finns plat­ser där besö­ka­re kan upp­le­va och lära kän­na pla­ne­ten jor­dens histo­ria. Plat­ser som hjäl­per oss att för­stå var­för land­ska­pet ser ut som det gör. 

I geo­par­ker finns ock­så ett excep­tio­nellt och rikt NATU­R­ARV. Fasci­ne­ran­de land­skap, vari­e­ran­de eko­sy­stem och bety­dan­de bio­lo­gisk mång­fald är sto­ra vär­den som låter besö­ka­re för­stå de utma­ning­ar vår pla­net står inför. 

Geo­par­ker är en möte­s­punkt där jor­dens histo­ria möter män­ni­skans histo­ria. Här kan besö­ka­re resa i tiden, från de förs­ta bosät­tar­na via indu­strins utveck­ling fram till dagens sam­häl­le, vil­ket utgör ett vär­de­fullt KUL­TUR­ARV. 

Det IMMA­TE­RI­EL­LA ARVET bär vitt­nes­börd om det inti­ma för­hål­lan­det mel­lan de boen­de och jor­den de bru­kat i tusen­tals år. Berät­tel­ser, säg­ner och myter som ris­ke­rar att för­svin­na om vi inte för dem vida­re till kom­man­de gene­ra­tio­ner. 

Geo­parks­nät­verk

I det glo­ba­la geo­parks­nät­ver­ket finns i dag 177 geo­par­ker i 46 län­der. Des­sa geo­par­ker är sedan inde­la­de i regi­o­na­la under­nät­verk. Vi fal­ler då in under Euro­pe­an Geo­parks Network som består av 94 geo­par­ker för­de­la­de på 28 euro­pe­is­ka län­der. Läs mer om glo­ba­la geo­par­ker och de oli­ka nät­ver­ken på län­kar­na nedan:

Vill du veta mer? – Frå­gor & svar