Vad är en Unesco global geopark?

”UNESCO Global Geoparks are single, unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development.”

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Det innebär att platåbergslandskapet har geologiska platser och landskap som är av internationell betydelse – något som ses som världsunikt. Idag finns det 177 geoparker i 46 länder. Geoparkerna samarbetar i det globala geoparksnätverket, som syftar till att skapa band mellan geoparker världen över. Att vara en del av detta nätverk sätter också vårt område på världskartan.

Viktiga platser i Platåbergens Geopark visar tydligt på de geologiska processer som pågått genom årmiljonerna – och som faktiskt fortfarande pågår. Detta har gett området de geologiska fenomen som bara finns här, eller på ett fåtal platser i världen. Peneplanet, platåbergen och istidsavsättningar är grunden till alla de olika landskapstyper som finns här.

Kultur- och industrihistoriska lämningar berättar om landskapets betydelse för människan i området – från de första bosättningarna till dagens samhälle. Globala geoparker utses av FN-organet Unesco. Andra exempel på Unescokoncept är världsarv och biosfärområden. En geopark har flera uppgifter. En är att sprida kunskap om de geologiska värden som finns i området. En annan att berätta om sambandet mellan geologi och natur- och kulturarv. En tredje uppgift är att utveckla besöksnäringen och turismen i området på ett hållbart sätt. En geopark ska också öka förståelsen kring hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet.

EN GEOPARK HAR TRE KÄRNUPPGIFTER, ENLIGT UNESCO: 

Geotourism

TURISM

Utveckla besöksnäringen och turismen i området på ett hållbart sätt.

Geoeducation

KUNSKAPSSPRIDNING

Sprida kunskap och berätta om sambandet mellan geologi och natur-och kulturarv. 

Geoconservation

BEVARANDE

Bidra till att området förvaltas med tanke på kommande generationer. 

Geoparker är områden med ett GEOLOGISKT ARV av internationell betydelse. I geoparkerna finns platser där besökare kan uppleva och lära känna planeten jordens historia. Platser som hjälper oss att förstå varför landskapet ser ut som det gör. 

I geoparker finns också ett exceptionellt och rikt NATURARV. Fascinerande landskap, varierande ekosystem och betydande biologisk mångfald är stora värden som låter besökare förstå de utmaningar vår planet står inför. 

Geoparker är en mötespunkt där jordens historia möter människans historia. Här kan besökare resa i tiden, från de första bosättarna via industrins utveckling fram till dagens samhälle, vilket utgör ett värdefullt KULTURARV. 

Det IMMATERIELLA ARVET bär vittnesbörd om det intima förhållandet mellan de boende och jorden de brukat i tusentals år. Berättelser, sägner och myter som riskerar att försvinna om vi inte för dem vidare till kommande generationer. 

Geoparksnätverk

I det globala geoparksnätverket finns i dag 177 geoparker i 46 länder. Dessa geoparker är sedan indelade i regionala undernätverk. Vi faller då in under European Geoparks Network som består av 94 geoparker fördelade på 28 europeiska länder. Läs mer om globala geoparker och de olika nätverken på länkarna nedan:

Vill du veta mer? – Frågor & svar