Väl­kom­men till platåbergslandskapet!

– Stor­slag­na upp­le­vel­ser i ett världs­u­nikt land­skap for­mat av tiden

Det är all­tid nära till mäk­ti­ga naturupp­le­vel­ser tack vare ett antal karak­tä­ris­tis­ka land­skaps­ty­per. Här fin­ner du tre uni­ka mil­jö­er så som pene­pla­net med sina slä­ta berg­häl­lar, pla­tå­ber­gen som med sina oli­ka bergla­ger reser sig över slät­ten och istids­av­sätt­ning­ar som ska­par ett maka­löst land­skap. I des­sa mil­jö­er finns en stor vari­a­tion av natur­ty­per. Men det vari­e­ran­de pla­tå­bergs­land­ska­pet bju­der inte bara på mäk­ti­ga naturupp­le­vel­ser. Områ­det är fyllt av kul­tur- och indu­stri­hi­sto­ris­ka läm­ning­ar som öpp­nar ett föns­ter mot dåtiden.

Väl­kom­men att upp­le­va platåbergslandskapet!

Lad­da ner bro­schyr- Upp­lev platåbergslandskapet 

Här lig­ger det

Pla­tå­bergland­ska­pet lig­ger mel­lan Sve­ri­ges två störs­ta sjö­ar, Vänern och Vät­tern, och områ­det består enkelt uttryckt av Väst­gö­tas­lät­ten och de fem­ton pla­tå­berg som ramar in den. Geo­par­kens områ­de sträc­ker sig över 3690 km2 och nio kom­mu­ner: Grästorp, Väners­borg, Troll­hät­tan, Lid­kö­ping, Göte­ne, Mari­estad, Sköv­de, Ska­ra och Fal­kö­ping. Grän­sen är satt uti­från områ­dets geo­lo­gis­ka vär­den – inte efter kommun­grän­ser­na. 

Star­ta även­ty­ret här!

Besök någon av de info­points som finns i områ­det och öpp­na dör­ren till pla­tå­bergland­ska­pet. På des­sa plat­ser finns utställ­ning­ar om geo­lo­gin i områ­det, våra bro­schy­rer och trev­lig per­so­nal som gär­na berät­tar mer om platåbergslandskapet.

Kung­a­jaktsmu­se­et – Älgens berg

Väners­borg

Ett upp­le­vel­se­cent­rum i Eko­park Hal­le-Hun­ne­berg som berät­tar om ber­gens geo­lo­gi, natur, sko­gens konung — älgen, fängs­lan­de kul­tur­histo­ria och kung­a­jakt. LÄS MER >

Natu­rum Vänerskärgården

Kål­landsö

I vår utställ­ning kan du lära mer om Vänern och skär­går­dar­na i när­om­rå­det. Här kan du tit­ta på, läsa om och till och med lyss­na till Vänerns invå­na­re när de berät­tar små berät­tel­ser från sin var­dag. LÄS MER >

Väner­mu­se­et

Lid­kö­ping

Vid Vänerns strand i Lid­kö­ping lig­ger Väner­mu­se­et, den sto­ra sjöns muse­um, där du ock­så kan lära dig mer om land­ska­pet du befin­ner dig i. LÄS MER >

Karls­fors gård

Sköv­de

Vid vack­ra Karls­fors gård finns det vack­ra Sil­ver­fal­let och läm­ning­ar­na efter ett av trak­tens störs­ta alun- och kalk­bruk. Här finns ock­så butik, café, konst­hall och en geo­lo­gi­ut­ställ­ning. LÄS MER >

Natu­rum Hornborgasjön

Fal­kö­ping

Svä­van­de på pela­re ute i Horn­bor­ga­sjön står natu­rum. Här hit­tar du en spän­nan­de och vac­ker utställ­ning om natu­ren vid sjön. LÄS MER >

Åsle Tå Upplevelsemuseum

Fal­kö­ping

Den mång­tu­sen­å­ri­ga jord­bruks­byg­den och det karak­tä­ris­tis­ka pla­tå­land­ska­pet bre­der ut sig fram­för dina ögon. Nedan­för Ålle­berg och Kar­le­by sän­ker sig Fal­byg­den ned i en mjuk dal­gång – Åsle­sän­kan. Här lig­ger Åsle Tå – Sve­ri­ge störs­ta sam­ling back­stu­gor. LÄS MER >

Bra att veta

RES TILL

Troll­hät­tan och Vänersborg

Kom­mer du från väs­ter så är Troll­hät­tan-Väners­borg bra plat­ser för att star­ta sitt även­tyr i geo­par­ken. Oav­sett om du reser med cykel, bil, båt, buss eller tåg så finns det bra för­bin­del­ser till des­sa stä­der för att sedan ta sig vida­re ut i geoparken.

Läs mer
RES TILL

Ska­ra­borg

Ska­ra­borg är lät­till­gäng­ligt, mitte­mel­lan Sve­ri­ges två störs­ta sjö­ar. Kom­mer du från öster så är Sköv­de en bra start. Här tar du dig sedan smi­digt vida­re till övri­ga orter i områ­det. Det tar bara en tim­me med tåg till Sköv­de från Göte­borg och drygt två tim­mar från Stockholm.

Läs mer
VIS­TAS I NATUREN

Alle­mans­rät­ten

Vår svens­ka alle­mans­rätt är fan­tas­tisk. Den gör det fritt fram att vis­tas i natu­ren näs­tan var du vill. Men det finns ock­så begräns­ning­ar. Men i grun­den kan en tän­ka – Inte stö­ra, inte för­stö­ra. Läs mer om alle­mans­rät­ten och att vis­tas i käns­lig natur.

Läs mer