1889 upp­täck­te två poj­kar av en slump figu­rer som var inris­ta­de ber­get strax öster om Husa­by kyrka.

Häll­rist­ning­ar­na är från brons­ål­dern, 1500–1000 år före Kristus, och den störs­ta lik­nan­de fynd­plat­sen i Väs­ter­göt­land. Häll­rist­ning­ar­na finns över elva områ­den och visar både sliprän­nor, skål­for­mer, brons­ål­derskepp, män­ni­sko­fi­gu­rer och solkors.

Sten­häl­lar­na här mås­te varit en vik­tig plats för brons­ål­der­fol­ket, och många av häll­rist­ning­ar­na kan ha haft cere­mo­ni­el­la eller reli­giö­sa betydelser.

Hit­ta Hit