I det medel­ti­da Ska­ra stift högg män­ni­skor­na ut spe­ci­el­la motiv på sten­häl­lar, blom­li­ka växt­möns­ter som sling­rar sig över ste­nen — det vi idag kal­lar för lil­je­s­te­nar och som är helt unikt för Västergötland.

Ett fint stäl­le att se när­ma­re på lil­je­s­te­nar är vid Fors­hems sten­mu­se­um. Här hit­tar man grav­ste­nar, sten­skulp­tu­rer, sten­kors, stav­kors­häl­lar, por­trätt­grav­ste­nar och lil­je­s­te­nar. Alla kom­mer de från områ­det runt Kin­ne­kul­le, som blev kris­tet tidigt och där vi har många medel­ti­da kyr­kor. Ste­nar­na i muse­et är från 1000-talet fram till 1700-talet och är alla till­ver­ka­de i lokal sten – sand­sten och kalk­sten. Till­gång­en på bar sten från ber­gen gjor­de att till­verk­ning av gra­var, skulp­tu­rer och dop­fun­tar i sten utveck­la­des tidigt här, för att sedan spri­da sig till and­ra kyr­kor i väst­ra Sverige.

Fors­hems sten­mu­se­um drivs av Svens­ka kyr­kan i ett litet, vitt hus mitt emot Fors­hems kyr­ka. Par­ke­ring finns vid Fors­hems kyr­ka. Här är gra­tis inträ­de, men ett fri­vil­ligt bidrag till muse­et välkomnas.

Hit­ta Hit