Från Trol­mens håll­plats går en kör­väg väs­ter ut ner till ham­nen. Vid stran­den söder om ham­nen kan man se urber­get (ca. 1,7 mil­jar­der år gam­la gnej­ser) stic­ka fram.

På sina stäl­len kan man ock­så se de sedi­ment som lag­ra­des ovan­på gnej­ser­na för 540 mil­jo­ner år sedan. De består av mer eller mind­re run­da­de ste­nar, många av kvarts och hop­kit­ta­de till en bergart som kal­las konglo­me­rat. Vid förs­ta anblic­ken kan man tro att det är en bit betong man ser. Ovan­på konglo­me­ra­tet lag­ra­des sand som bil­da­de en sand­sten. Den kan bäst stu­de­ras längs vägen i bac­ken ner mot ham­nen. Sand­ste­nen inne­hål­ler spår­fos­sil efter bot­ten­le­van­de orga­nis­mer. Du kan ock­så se böl­je­slags­mär­ken – spår efter de vågor som slog in mot den 540 mil­jo­ner år gam­la sand­stran­den som en gång fanns här.

Des­sa bergar­ter utgör själ­va basen till Kin­ne­kul­le men ock­så till and­ra pla­tå­berg i trak­ten och skvall­rar bl.a. om forn­ti­da hav, hur det för­änd­ra­des med tiden och om tidigt liv.

Hit­ta Hit