Utflyktstips

Det finns många plat­ser som läm­par sig som utflyktsmål/studieresa där barn och unga kan lära sig mer om pla­tå­bergs­land­ska­pet. Här kom­mer tips på fle­ra av dom.

På sidan Besöks­mål hit­tar du fler tips på utflykts­plat­ser, fil­tre­ra­de efter kommun.

Fler besöks­mål

Rosens­ti­gen i Varnhem

Utsikts­plats Billingen

Sil­ver­fal­let*

Geo­lo­gi­ut­ställ­ning på Råda Ås

Eke­ha­gen forntidsby

Ålle­berg*

Slätt­ber­gen*

Väner­mu­se­et

Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens berg

Sto­ra sten­brot­tet på Kinnekulle

Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri

Lug­nås qvarnstensgruva*

Hin­dens Rev*

Nord­kro­ken

Akti­vi­tets­häf­te

Lek och lär – pla­tå­bergs­land­ska­pet. Ett akti­vi­tets­häf­te för sko­lor och annan peda­go­gisk verk­sam­het. Häf­tet inne­hål­ler infor­ma­tion och fak­ta om pla­tå­bergs­land­ska­pet. I häf­tet får du svar på frå­gor som: Vad är det som gör pla­tå­bergs­land­ska­pet unikt? Vad är en geo­park? Vil­ka land­skaps­ty­per finns här?

Kär­nan är de sju övning­ar­na – peda­go­gis­ka övning­ar som lyf­ter oli­ka delar kopp­la­de till geo­lo­gin i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Vul­kan­byg­ge, Pla­tå­bergs-Jenga och Bergarts­le­ken är någ­ra exem­pel på des­sa aktiviteter.

Seri­e­tid­ning­en Trollberg

Seri­e­tid­ning­en Troll­berg är ett sam­ar­be­te mel­lan Pla­tå­ber­gens Geo­park och pro­jek­tet KAS­TiS. Med den här seri­e­tid­ning­en vill vi ska­pa nyfi­ken­het kring geo­lo­gi och sär­skilt då för plat­ser som finns inom Pla­tå­ber­gens Geopark.

Du kan lad­da ner Troll­berg här eller bestäl­la fysis­ka exem­plar på info@platabergensgeopark.se

Fak­tab­lad

Här kan du lad­da ner fak­tab­lad (A4) för att dela digi­talt eller prin­ta ut.

Sto­ra stenbrottet

Som en öppen historiebok

Lad­da ner

Alun­skif­fern

Olje­rik bergart fylld med fossil

Lad­da ner

Gyl­le­ne spiken

En glo­bal geo­lo­gisk referenspunkt

Lad­da ner

Det sub­kam­bris­ka peneplanet

Vårt älds­ta landskap

Lad­da ner

Illust­ra­tio­ner

Här kan du lad­da ner utval­da illust­ra­tio­ner som vi tagit fram, med kopp­ling till pla­tå­ber­gens geo­lo­gi och land­skap. Illust­ra­tio­ner­na är fria att använ­das och kan vara ett bra upp­skat­tat stöd i peda­go­gis­ka sam­man­hang. Kon­tak­ta oss på info@platabergensgeopark.se om har frå­gor kring illustrationerna.

För­kla­ring av ram­san USA KL3

Lad­da ner

Dia­ba­sen blir till

Lad­da ner

Land­skaps­ty­per – Kinnekulle

Lad­da ner

Land­skaps­ty­per – Hal­le- & Hunneberg

Lad­da ner

Kar­ta över geoparken

Lad­da ner

Sen kam­bri­um

Lad­da ner

Berg­grunds­kar­ta över Pla­tå­ber­gens Geo­park (SGU)

Lad­da ner

Den geo­lo­gis­ka tidsskalan

Lad­da ner

Bro­schy­rer

Här fin­ner du bro­schy­rer och övri­ga tryck­sa­ker vi tar fram. Lad­da gär­na ner dem och använd i ert arbe­te. Vill ni ha fysis­ka exem­plar, i rese­arch-syf­te eller för att dela ut till besö­ka­re, så kon­tak­ta oss så löser vi det. Alla bro­schy­rer finns även på eng­els­ka. Kon­tak­ta oss på info@platabergensgeopark.se om du öns­kar eng­els­ka ver­sio­ner av broschyrerna.

En urgam­mal historia

Svens­ka
210 x 262 mm
20 sidor
44,7 MB

Lad­da ner
Ett land­skap blir till

Svens­ka
210 x 262 mm
20 sidor
34,5 MB

Lad­da ner
20 besöks­mål i Pla­tå­ber­gens geopark

Svens­ka
210 x 262 mm
8 sidor
14,8 MB

Lad­da ner

Län­kar

Här har vi sam­lat lite län­kar som kan vara bra att ha. Här kan en hit­ta mer kom­plet­te­ran­de mate­ri­al som stöd i peda­go­gisk verksamhet.