Billing­en delas mel­lan de tre kom­mu­ner­na Sköv­de, Ska­ra och Fal­kö­ping, och har sin högs­ta punkt på 304 meter över havet. Lager­följ­den är den sam­ma som på alla de and­ra pla­tå­ber­gen, (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas). Till ytan är Bil­ling­en det störs­ta pla­tå­ber­get och delas i Nord­bil­ling­en och Syd­bil­ling­en. Den sto­ra dia­baspla­tån på top­pen har lite bebyg­gel­se och präglas av skog och moss­mar­ker. Under lång tid har det på Bil­ling­en bru­tits kalk­sten för cement­till­verk­ning. Man har även bru­tit alun­skif­fer och bry­ter fort­fa­ran­de dia­bas. Sköv­de lig­ger del­vis på Bil­ling­ens slut­ting och ber­get är ett vik­tigt fri­lufts- och rekreationsområde.

Läs mer på www.vastsverige.com/billingen

Tre intres­san­ta plat­ser på Billingen

Sil­ver­fal­let*

Ryds Grot­tor*

Kata Gård

Bil­der från Billingen