Sydbillingens platå är ett naturreservat där berggrunden inom hela reservatet består av diabas.

Jordlagren består av antingen ett tunt moräntäcke eller mer eller mindre mäktiga torvlager. Genom att diabasens flacka överyta är genomkorsad av sprickbildningar och sänkor har ett mosaikartat landskap skapats med skogar inom de torrare och myrmarker inom de fuktigare delarna.

Hitta Hit

Sydbillingens platå är ett naturreservat.