Thors­bergs sten­brott är det enda sten­brot­tet på Kin­ne­kul­le där Kalk­sten fort­fa­ran­de bryts.

Det har varit i drift sedan 1890, och är ett famil­je­fö­re­tag sedan fle­ra gene­ra­tio­ner till­ba­ka.  Kalk­sten från sten­brot­tet här används som bygg­nads­sten till t.ex. golv, föns­ter- och köks­bän­kar samt restau­re­ring av histo­ris­ka bygg­na­der.  Runt 12 000 ton sten bryts här årli­gen men det är endast 2000 ton som är av till­räck­ligt hög kva­li­té för att använ­das som bygg­nads­sten. Res­ten används som fyllnadssten. 

OBS! Tänk på att sten­brot­tet är i drift och på pri­vat mark, så du behö­ver tillå­tel­se för att besö­ka det. 

Hit­ta Hit