Bergar­ter­na vi hit­tar på Gerums­ber­get är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas), men ber­get till­hör sam­ma kalk­stens­pla­tå som Varvs­ber­get och Plan­ta­ber­get. Själ­va ber­get vi ser består allt­så egent­li­gen bara av ler­skif­fer och dia­bas. Nam­net Gerums­ber­get är myc­ket gam­malt, och omnämns skrift­ligt redan på 1300-talet. Ber­get är belä­get mel­lan Fal­kö­ping och Tida­holms kom­mu­ner, och är 326 meter högt.

På Hjor­ta­mos­sen uppe på ber­get har man gjort fle­ra arke­o­lo­gis­ka fynd, bla. en ylle­man­tel, en åra och ett fiskenät.

Hit­ta Hit