Utmed den 3 km långa vägen genom byn Kar­le­by finns hela 11 styc­ken gång­grif­ter, vil­ka är monu­men­ta­la släkt­gra­var upp­för­da under bon­de­s­ten­ål­dern, ca. 3500–3100 f.Kr.

När­mast på rak lin­je paral­lellt med vägen, hit­tar du fle­ra gång­grif­ter bl. a. Sve­ri­ges och Kar­le­bys störs­ta — Ragn­valds kul­le. Den har en kam­mar­längd på 17 meter. Nam­net kom­mer av en legend om att kung Ragn­vald Knap­höv­de på sin Eriks­ga­ta på 1130-talet red in i Väs­ter­göt­land utan att ha utväx­lat giss­lan. Han blev där­för ihjäl­sla­gen vid Kar­le­by och folk har sena­re tänkt sig att kung­en bor­de lig­ga begravd i sock­nens störs­ta grav. Ragn­valds kul­le är ald­rig utgrävd. Cir­ka 80 meter söder om Ragn­valds grav lig­ger Klö­va­går­dens gång­grift. På and­ra sidan lig­ger Logårds kulle.

Fal­byg­dens gång­grif­ter är uni­ka i Nor­deu­ro­pa — de utgör någ­ra av de bäst beva­ra­de mil­jö­er­na från bon­de­s­ten­ål­dern, myc­ket tack vare den kalkri­ka berg­grun­den. I byg­den finns omkring 270 gång­grif­ter kvar idag. De utgör tre fjär­de­de­lar av Sve­ri­ges alla kän­da. Fal­byg­den var ett bland fle­ra and­ra sam­häl­len i Euro­pa som bygg­de mega­lit­gra­var, men här var byg­den stark och själv­stän­dig – så här ska­pa­des en prä­gel i land­ska­pet som ännu består efter 5000 år.

Hit­ta Hit