Utsik­ten från Mös­se­bergs utkikstorn, ”Väst­gö­tas­lät­tens Eif­fel­torn” erbju­der en hiss­nan­de upp­le­vel­se av Västgötaslätten.

Här ser man bl,a, Kin­ne­kul­le i väs­ter och Ålle­berg i syd­ost och Bil­ling­en i nord­ost. Det flac­ka land­ska­pet har sin grund i den ero­sions­y­ta som bil­da­des för ca. 600 mil­jo­ner år sedan. Då var kli­ma­tet extremt gynn­samt för vitt­ring av de gnej­ser som då redan fanns.

Den pla­na ytan, pene­pla­net, pålag­ra­des där­ef­ter av havs­se­di­ment av vil­ka vi fort­fa­ran­de ser mäk­ti­ga res­ter i pla­tå­ber­gens sedi­men­tä­ra bergar­ter. Sedi­ment­lag­ren som bil­dat sand­ste­nar, skiff­rar och kalk­ste­nar lig­ger hori­son­tellt ovan­på den redan ner­vitt­ra­de gnej­sen var­för hela land­ska­pet är ett slättland.

Hit­ta Hit