Nord­kro­ken erbju­der inte bara en fan­tas­tisk bad­plats i Vänern. Här finns ock­så myc­ket spe­ci­el­la, helt pla­na berg­häl­lar — i stark kon­trast till Hal­le­bergs bran­ta berg­väg­gar intill.

De pla­na berg­häl­lar­na vid Nord­kro­ken fanns här redan för mer än en halv mil­jard år sedan! De består av berg­grund som bil­da­des för 1700 mil­jo­ner år sedan, som del av en enorm bergs­ked­ja som kanske var lika hög som Hima­laya. Bergs­ked­jan vitt­ra­de och ero­de­ra­de ner till det plat­ta land­skap som du nu kan se. Den­na pla­na yta kal­las för det Sub­kam­bris­ka pene­pla­net och syns sär­skilt tyd­ligt här vid Nord­kro­ken. Pla­tå­ber­gen bil­da­des där­ef­ter genom att ett hav sväm­ma­de in över pene­pla­ny­tan som där­med begrav­des av sedi­ment. Sedi­men­ten i havet lag­ra­des på pene­pla­net under en nära 150 mil­jo­ner år lång peri­od och gav upp­hov till pla­tå­ber­gen vari bl.a. Hal­le- och Hun­ne­berg ingår.

Hit­ta Hit