Borgun­da­ber­get är ett av de mins­ta pla­tå­ber­gen. På ber­get väx­er ädellövskog med säll­syn­ta mos­sor och lavar och här finns ock­så en av Ska­ra­borgs artri­kas­te betes­mar­ker. Högs­ta punk­ten på Bor­gun­da­ber­get är 285 meter över havet.

Bor­gun­da­ber­get har nyli­gen fått skydds­sta­tus som natur­re­ser­vat och det har pre­cis anlagts par­ke­rings­plats och två vand­rings­s­ling­or. Blå led 3,3 km och röd led 2,5 km.

Natur­re­ser­vat på Borgundaberget

Bil­der från Borgundaberget