Forn­min­nes­om­rå­det Hal­le­berg, 6000 gång­er 5500 meter stort och begrän­sas av natur­li­ga bergs­bran­ter och bygg­da stenmurar.

Samt­li­ga murar och val­lar på ber­get anses höra till forn­bor­gen. Murar eller res­ter av murar finns vid kle­var där upp­gång till ber­get är möj­lig. Murar­na har en sam­man­lagd längd av 1525 meter och är på sina stäl­len svå­ra att avgrän­sa och iden­ti­fi­e­ra. Hal­le­berg är Skan­di­na­vi­ens störs­ta fornborg.

Sto­re­gårds klev i syd­väst, ber­gets enda bil­väg upp­åt, är ingång till dal­gång­en Dra­get. Här finns ett system av val­lar och för­skans­ning­ar upp­för­da för att hind­ra fien­der att tränga upp. Här och i Russ klev, syd­ost i dal­gång­en, finns beva­ra­de mur­verks­res­ter. Intill Bomstu­gan, det sista huset på väns­ter hand i Sto­re­gårds­klev, syns res­ter­na av den genom­brut­na huvudvallen.

Hit­ta Hit

Hal­le­bergs forn­borg lig­ger i natur­re­ser­va­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs ras­bran­ter.