Fornminnesområdet Halleberg, 6000 gånger 5500 meter stort och begränsas av naturliga bergsbranter och byggda stenmurar.

Samtliga murar och vallar på berget anses höra till fornborgen. Murar eller rester av murar finns vid klevar där uppgång till berget är möjlig. Murarna har en sammanlagd längd av 1525 meter och är på sina ställen svåra att avgränsa och identifiera. Halleberg är Skandinaviens största fornborg.

Storegårds klev i sydväst, bergets enda bilväg uppåt, är ingång till dalgången Draget. Här finns ett system av vallar och förskansningar uppförda för att hindra fiender att tränga upp. Här och i Russ klev, sydost i dalgången, finns bevarade murverksrester. Intill Bomstugan, det sista huset på vänster hand i Storegårdsklev, syns resterna av den genombrutna huvudvallen.

Hitta Hit

Hallebergs fornborg ligger i naturreservatet Halle- och Hunnebergs rasbranter.