I Klyf­ta­mons natur­re­ser­vat finns inte bara natur­sko­gar och opå­ver­ka­de myr­mar­ker. På fle­ra plat­ser ser du kals­po­la­de sten­häl­lar och sto­ra rull­stens­block. Vad har hänt här?

Klyf­ta­mons histo­ria är mer dra­ma­tisk än du kan före­stäl­la dig. Pre­cis här, vid Bil­ling­ens nord­spets, bröt enor­ma vat­ten­mas­sor fram i slu­tet av sista isti­den. När inlandsi­sen smält, bil­da­des en sjö av allt smält­vat­ten. Det var en före­gång­a­re till Öster­sjön som kal­la­des den Bal­tis­ka issjön. Issjön däm­des upp av iskan­ten mot Bil­ling­en. Men plöts­ligt under ett ske­de i avsmält­ning­en bröt vatt­net genom iskan­ten, och en enorm flod av smält­vat­ten skölj­de över land­ska­pet ut i Nord­sjön, och vat­ten­ni­vån på issjön sänk­tes med 25 meter på kort tid.

OBS! Klyf­ta­mon är ett stort och gans­ka vilt natur­re­ser­vat, och du behö­ver både tid och erfa­ren­het för att ta dig runt här då områ­det består av myr­mark och orörd skog.

Hit­ta Hit

Klyf­ta­mon är ett natur­re­ser­vat.