Smu­la ås utgör en väl­bil­dad rull­stensås, som ingår i ett stör­re åsom­rå­de med karak­tär av kamelandskap.

Den näs­tan kilo­me­ter­lång åsrygg sträc­ker sig i nord-syd­lig rikt­ning genom odlings­land­ska­pet i Smu­la soc­ken. En rull­stensås bil­da­des under sista isti­den, där smält­vat­ten under isen ska­pa­de åsryg­gar av sten, grus och sand. Rull­stenså­sar löper paral­lellt med isens rörel­se­rikt­ning, van­ligt­vis nord-syd. Sten, grus och sand som finns i rull­stenså­sen är run­dat och storlekssorterat. 

Smu­la ås är bit­vis brant, och höjer sig mar­kant över det omgi­van­de land­ska­pet. I söder angrän­sar den till Ätran. Åsen har tidi­ga­re häv­dats med slåt­ter, men under 1900-talet har slåt­tern ersatts av bete. Flo­ran på åsen är tyd­ligt kalk­på­ver­kad och av torrängskaraktär.

Hit­ta Hit

Smu­la ås är ett natur­re­ser­vat.