Smula ås utgör en välbildad rullstensås, som ingår i ett större åsområde med karaktär av kamelandskap.

Den nästan kilometerlång åsrygg sträcker sig i nord-sydlig riktning genom odlingslandskapet i Smula socken. En rullstensås bildades under sista istiden, där smältvatten under isen skapade åsryggar av sten, grus och sand. Rullstensåsar löper parallellt med isens rörelseriktning, vanligtvis nord-syd. Sten, grus och sand som finns i rullstensåsen är rundat och storlekssorterat. 

Smula ås är bitvis brant, och höjer sig markant över det omgivande landskapet. I söder angränsar den till Ätran. Åsen har tidigare hävdats med slåtter, men under 1900-talet har slåttern ersatts av bete. Floran på åsen är tydligt kalkpåverkad och av torrängskaraktär. Smula ås är ett naturreservat som du kan läsa mer om här.

Hitta Hit