Dia­bas kal­las den hår­da bergart som vi hit­tar överst på platåbergen.

På Hal­le- och Hun­ne­berg är dia­bas­lag­ret runt 60 meter tjockt, och skyd­dar de mju­ka, under­lig­gan­de bergar­ter­na sand­sten och alun­skif­fer. Dia­bas är en mag­ma­tisk bergart – det bety­der att den har sitt ursprung från en mag­ma i jor­dens inre. För ca 300 mil­jo­ner år sedan träng­de mag­ma upp genom spric­kor i de omgi­van­de bergar­ter­na för att till sist spri­da sig hori­son­tellt ut mel­lan sedi­ment­lag­ren­läng­re upp.

När den heta mag­man sval­na­de och stel­na­de sprack dia­ba­sen på många stäl­len, ibland till sex­kan­ti­ga pela­re. Det­ta har gett upp­hov till de pela­re, klyf­tor, hål­rum och ”grot­tor” som kan skå­das längs bergssidorna.

På nor­ra Hal­le­berg finns en spric­ka i dia­ba­sen som med tiden utfor­mats till en dal. Den skil­jer nord­li­gas­te delen av Hal­le­berg, Hal­lesni­pen, från den söd­ra delen och har nam­net Ovan­da­len. Den närings­ri­ka morän­jor­den gör att vi här har en myc­ket rik ört­flo­ra och ädellövskog. Hal­lesni­pen är ett natur­re­ser­vat täckt mesta­dels av barr­skog. Längst ut på Hal­lesni­pen har du en magisk utsikt från en dia­ba­spe­la­re, Pre­dik­sto­len, ut över Vänern.

OBS! Tänk på att röra dig för­sik­tigt vid bergs­kan­ten. Till både Ovan­da­len och Pre­dik­sto­len finns det en mar­ke­rad stig.

Hit­ta Hit

Ovan­da­len och Hal­lesni­pen är en del av natur­re­ser­va­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs pla­tå­er.