Kata gård vid Varn­hem är en infor­ma­tions­bygg­nad som är rest på höj­den bakom klosterruinen.

Här visar man de sen­sa­tio­nel­la fynd som man upp­täckt genom arke­o­lo­gis­ka utgräv­ning­ar. De berät­tar om plat­sen under vikin­ga­tid, då det låg en mäk­tig vikinga­gård här. Går­den hade en av Sve­ri­ges älds­ta sten­sat­ta kyr­kor, och en kris­ten grav­plats som bör­ja­de använ­das redan på 900-talet.

I en av gra­var­na hit­ta­de man ske­let­tet efter en bety­del­se­full och mäk­tig kvin­na – Kata. Vi vet hen­nes namn efter inskrip­tio­ner­na på den runsten som fun­ge­ra­de som lock på kistan.

Det är geo­lo­gin som gav de goda för­ut­sätt­ning­ar­na för mänsk­lig bosätt­ning på på Kata gård. Utan den bör­di­ga, kalkri­ka jor­den som gav rika skör­dar hade en så stor gård inte kun­nat växa fram här. Pla­tå­ber­gen gav god till­gång på grund­vat­ten. Kalk­sten från Bil­ling­en gjor­de att man kun­de byg­ga gårds­kyr­kan. Kalk­ste­nen använ­des ock­så för Katas kis­ta, något som har gjort att ske­let­tet är ovan­ligt välbevarat.

Hit­ta Hit