Lokal mat i geoparken

I en geo­park berät­tar man om sam­ban­den mel­lan geo­lo­gi, bio­lo­gi, män­ni­skor och kul­tur­histo­ria. Där ingår ock­så de loka­la matt­ra­di­tio­ner­na. Att stöt­ta och lyf­ta fram lokal­pro­du­ce­rad mat och pro­duk­ter är något en geo­park skall job­ba aktivt med.

Årmil­jo­ner av geo­lo­gis­ka hän­del­ser har ska­pat ett fasci­ne­ran­de land­skap i Pla­tå­ber­gens geo­park. Berg­grund, topo­gra­fi, jor­dar och till­gång på vat­ten ger oli­ka för­ut­sätt­ning­ar på oli­ka platser.

Dagens land­skap har i huvud­sak for­mats av den senas­te isti­den, som bör­ja­de för 115 000 år sedan och avslu­ta­des för 10 000 år sedan. De land­skaps­for­mer och mate­ri­al som isen läm­na­de efter sig ska­pa­de grund­för­ut­sätt­ning­ar för män­ni­skor­nas, dju­rens och väx­ter­nas liv. Bil­jo­ner, tril­jo­ner små ler­par­tik­lar ska­pa­de den ler­jord som idag bre­der ut sig över den flac­ka Västgötaslätten.

Män­ni­skor har under årtu­sen­den levat och bru­kat mar­ken på ber­gen. De oli­ka bergar­ter­na har ska­pat oli­ka för­ut­sätt­ning­ar för jord­bruk. På ber­gens ned­re slutt­ning­ar och på slät­ten har vitt­rad kalk­sten, sand­sten och skif­fer ska­pat goda odlingsjordar.

Väst­gö­tas­lät­tens ler­jor­dar till­hör fak­tiskt Sve­ri­ges mest uppod­la­de områ­den och pla­tå­bergs­land­ska­pet bju­der på ett myl­ler av fan­tas­tis­ka råva­ror, lokalt odlad mat och produkter.

Här har vi sam­lat län­kar till dig som vill besö­ka oli­ka gårds­bu­ti­ker, kanske är nyfi­ken på REKO-ring­ar där man kan bestäl­la lokal­pro­du­ce­rad mat eller vill veta mer om vart man kan åka för att upp­le­va det­ta skaf­fe­ri av fan­tas­tisk mat­kul­tur som finns här i området.

Gårds­bu­ti­ker, café­er & restauranger

Gårds­bu­ti­ker & lokal mat i Skaraborg

Fal­byg­dens osteria

Här hit­tar du 150 sor­ters ost. Här finns ock­så ett brett sor­ti­ment av and­ra deli­ka­tes­ser och presentartiklar.

Gå till >

Fal­kö­pings saluhall

Här hit­tar du noga utval­da deli­ka­tes­ser från både när­om­rå­det men även res­ten av värl­den. Allt vi bakar och lagar är från grun­den på riktigt.

Gå till >

Mäjens Glass & Maräng

Väl­kom­men till Mäjens på Glass­går­den i Håle – ett Glas­scafé som erbju­der myc­ket mer!

Gå till >

Lug­nås­ber­gets eko-grönt

Vi erbju­der eko­lo­gis­ka närod­la­de frä­scha, nyskör­da­de, smak­ri­ka grön­sa­ker. Eget gårdsmusteri.

Gå till >

Näre­bo gårdsbutik

Vi vill väc­ka alla dina sin­nen och erbju­da små­ska­li­ga genu­i­na upp­le­vel­ser i här­lig och lant­lig Gårds­mil­jö året om!

Gå till >

Adelså­sens gårdsbutik

I vår gårds­bu­tik hit­tar du en mas­sa oli­ka pro­duk­ter gjor­da på kalkonkött.

Gå till >

Café­er, restau­rang­er & gårds­bu­ti­ker kring Hornborgasjön

Varn­hems klostercafé

Vi bakar allt från grun­den, kom och avnjut en bakel­se eller lunch i vår under­ba­ra träd­gård intill klosterkyrkan.

Gå till >

Café Dop­ping­en

Ät och trivs i en vac­ker bygg­nad, med vass­tak och sto­ra glas­par­ti­er, vid kan­ten av Horn­bor­ga­sjön. Njut av god mat och fika.

Gå till >

Fred­riks­sons Pen­sio­nat Sjöbacka

Mitt i den under­bart vack­ra Val­le­byg­den lig­ger det­ta famil­jä­ra och mysi­ga pen­sio­nat med utsikt över sjön Emten och ber­get Billingen.

Gå till >

Herr­torps Qvarn

Boen­de, kon­fe­rens, kök & café i hjär­tat av Ska­ra­borg. Här kan du padd­la på ån Flian.

Gå till >

Mellom­går­den Café & gårdsbutik

Cre­pe­ri­et på lan­det med kon­fe­renslo­ka­ler för före­tagse­vent och mysi­ga stu­gor att hyra.

Gå till >

Cea­sar­stu­gan

Restau­rang, café, han­dels­bod & muse­um i forn­ti­da mil­jö – strax utan­för Falköping

Gå till >

Gårds­bu­ti­ker runt Skövde

Lyc­ke Lamm

En får­gård med de finas­te Got­lands­får! Gårds­bu­tik som säl­jer skinn och kött från får- och lamm, ägg, honung, skinn­söm­nad och möbler.

Gå till >

Sör­gårds­mjölk

Gårds­för­sälj­ning av KRAV-cer­ti­fi­e­rad eko­lo­gisk mjölk och yoghurt.

Gå till >

Präs­ta­kvar­na

Odling, slak­te­ri, styc­ke­ri, chark och meje­ri. Gårds­bu­tik som säl­jer pro­duk­ter från går­den som bla. yog­hurt, ost, grön­sa­ker och kött.

Gå till >

Orme­bac­kens Gårdshandel

Obe­spru­ta­de grön­sa­ker odla­de på går­den. Ägg från egna hönor. Sylt, saft och inlagd gur­ka finns under högsäsong.

Gå till >

Mos­ter Susan­nes Ekoägg

Eko­lo­gis­ka Krav märk­ta ägg, lokalt värp­ta, från fri­gå­en­de gla­da ute­höns. Vi finns på går­den Run­ne­berg utan­för Skövde.

Gå till >

Aske­torps ägg

Ägg från fri­gå­en­de höns. Äggen säljs direkt till loka­la livs­me­dels­bu­ti­ker och i den egna gårdsbutiken.

Gå till >

Lokal mat i Troll­hät­tan & Vänersborg

God­hem

Café, restau­rang, bage­ri och butik. Sort fokus på håll­bar­het i alla led för mins­kad påver­kan på sam­häl­le och miljö.

Gå till >

Fristorps gård

Gård vid foten av Hun­ne­berg med träd­gårds­café. Hem­ba­kat under juli-augusti. Äpp­le­mus­te­ri, Mat­hant­verk, Gårds­bu­tik, Gui­da­de turer i träd­går­dens odlingar.

Gå till >

Eng­el­brekt gård

Vår vision är att sam­la när­pro­du­ce­ra­de pro­duk­ter och även lyf­ta fram små­ska­li­ga producenter.

Gå till >

Café­er i Troll­hät­tan & Vänersborg

I Troll­hät­tan och Väners­borg finns många café­er och alla har sin egen prä­gel. Välj gam­mal stads­mil­jö, slus­sar, Vänern eller berg som fond till fikat.
Läs mer på vastsverige.com >

Restau­rang­er i Troll­hät­tan & Vänersborg

Troll­hät­tan och Väners­borg bju­der ett stort dukat bort av oli­ka sma­ker och miljöer.
Läs mer på vastsverige.com >

Mark­na­der och evenemang

Mal­ta Johan­na marknad

Var­je lör­dag i juli, augusti och sep­tem­ber är du väl­kom­men till Mal­ta Johan­na Mark­nad på Sto­ra Tor­get i Fal­kö­ping. Här hand­lar du lokal­pro­du­ce­rad mat och hant­verk direkt av pro­du­cen­ter­na som låter dig ta del av lokal färg, form och smak — allt från KRAV-odla­de grön­sa­ker till goda kor­var och honung.
Läs mer >

REKO-ring­ar

Ett sätt att säl­ja när­pro­du­ce­rad mat helt utan mel­lan­hän­der. Hand­la råva­ror och pro­duk­ter direkt från pro­du­cen­ten. Köpa­re och säl­ja­re får kon­takt med varand­ra genom sär­skil­da Facebookgrupper.
Läs mer >

Fal­byg­dens mat & kultur

För­e­ning­en dri­ver de årli­ga arrange­mang­en Kon­strun­dan påsk och Konst­nat­ten. För­e­ning­en arran­ge­rar akti­vi­te­ter för lokal mat, lokal kul­tur och för besöksnäringsutveckling.
Läs mer >

Nät­verk och organisationer

Lokal­pro­du­ce­rat i Väst är ett resurs­cent­rum för små­ska­li­ga livs­me­dels­pro­du­cen­ter i Väst­ra Göta­land som ger råd, coachar och utveck­lar små­ska­li­ga livs­me­dels­fö­re­tag för att ska­pa till­växt och sys­sel­sätt­ning i regi­o­nen. Deras vision är att Väst­ra Göta­land ska bli den ledan­de regi­o­nen inom lokal mat.

Läs mer

Sma­ka på Västsve­ri­ge är ett nät­verk som lyf­ter Västsve­ri­ge som mat­re­gi­on och ver­kar för att syn­lig­gö­ra lokal mat och loka­la mål­tidsupp­le­vel­ser. God mat lagad på loka­la råva­ror från när­om­rå­det, till­sam­mans med här­li­ga omgiv­ning­ar och trev­ligt bemö­tan­de, får du under en vis­tel­se i Väs­ter­göt­land. Nät­ver­ket ägs och drivs av Turistrå­det Västsve­ri­ge och Lokal­pro­du­ce­rat i Väst.

Läs mer

Grästorps kom­mun dri­ver under 2020–2022 ett pro­jekt för att under­sö­ka hur mer mat som pro­du­ce­ras lokalt ock­så kan ätas lokalt. Pro­jek­tet sker i sam­ver­kan med fyra and­ra kommuner.

Läs mer

Har till upp­gift är att pro­fi­le­ra del­re­gi­o­na­la områ­den som områ­den med attrak­ti­va restau­rang­er med en ökad pro­fil mot närod­lad hög­kva­li­ta­tiv mat.

Läs mer

I vår regi­on finns så myc­ket att upp­täc­ka. Vi har många duk­ti­ga mat­hant­ver­ka­re som med loka­la råva­ror tar fram suve­rä­na smak­kom­bi­na­tio­ner och är duk­ti­ga på att lyf­ta varandra.

Läs mer

Alla pro­duk­ter märk­ta med den­na sym­bol inne­hål­ler minst 85% spann­mål odlad på Väst­gö­tas­lät­ten, en av Euro­pas bör­di­gas­te marker.

Läs mer