Vid Vänerns strand i Lid­kö­ping lig­ger Väner­mu­se­et, den sto­ra sjöns muse­um, där du ock­så kan lära dig mer om land­ska­pet du befin­ner dig i.

De fas­ta utställ­ning­ar­na visar hur Vänern har kom­mit till och hur Lid­kö­ping vux­it fram, hur land­skap och lev­nads­sätt för­änd­rats över tid. Här får du veta mer om hur skepp och varor trans­por­te­rats från främ­man­de län­der och om vra­ken på sjöns bot­ten. I muse­ets akva­ri­er finns många av Vänerns runt fyr­tio fiskar­ter. För bar­nen finns hem­li­ga vrår och kryp-in att utfors­ka, och inter­ak­ti­va utställ­ning­ar att prö­va.  Under som­mar­sä­song och övri­ga skol­lov anord­nar Väner­mu­se­et akti­vi­te­ter för barn och vux­na. Muse­et visar fort­lö­pan­de till­fäl­li­ga utställningar.

 

För mer infor­ma­tion, besök: https://www.vanermuseet.se/

Hit­ta Hit