Mösse­bergs högs­ta topp är 327 meter över havet, och ber­get reser sig ca. 100 meter över den omgi­van­de slät­ten. Väst­ra delen av Mös­se­berg kal­las för Väs­ter­ber­get och delas av genom dal­gång­en Vråhålan.

Fal­kö­ping lig­ger på Mös­se­bergs öst­si­da och ber­get är ett vik­tigt rekre­a­tions­om­rå­de. Här finns skid­bac­ke, mountain­bi­ke­spår och motions­spår. Från utkikstor­net vid djur­par­ken är det en fan­tas­tisk utsikt ut över platåbergslandskapet.

Läs mer på  www.vastsverige.com/falkoping/se-gora/mosseberg/

Tre intres­san­ta plat­ser på Mösseberg

Vrå­hå­lan*

Mös­se­berg fornborg

Mös­se­bergs utkikstorn

Bil­der från Mösseberg