Ekor­na­val­len är ett märk­ligt forn­läm­nings­om­rå­de belä­get i det vack­ra land­ska­pet mel­lan Fal­kö­ping och Varn­hem. På plat­sen finns grav­läm­ning­ar från för­histo­ri­ens tre huvu­de­po­ker, sten‑, brons- och järnålder.

Den älds­ta gra­ven bygg­des under bon­de­s­ten­ål­der ca. 3300 f Kr medan de yngs­ta upp­för­des under den s.k. vikin­ga­ti­den, ca. 800- 1050 e.Kr. Män­ni­skor har där­med använt Ekor­na­val­len som grav­plats under mer än 4000 år. Det­ta fak­tum berät­tar ock­så att trak­ten varit bebodd och bru­kad under lika lång peri­od. Kanske mest iögon­fal­lan­de på Ekor­na­val­len är den sto­ra gång­grif­ten längst i norr, kal­lad Girom­men. Gång­grif­ten är upp­förd under bon­de­s­ten­ål­der och är en grav för många personer.

De fles­ta läm­ning­ar­na på Ekor­na­val­len är anlag­da under järn­ål­dern, bland annat alla res­ta ste­nar, domar­ring­ar­na och samt­li­ga sten­sätt­ning­ar. Fle­ra av ste­nar­na står näs­tan på en rak lin­je från söder till norr. En del häv­dar att de är pla­ce­ra­de utmed en forn­ti­da nume­ra helt för­svun­nen väg. Det­ta har emel­ler­tid inte kun­nat beläg­gas. Under­ligt nog finns även skål­gro­par på en del av ste­nar­nas sidor. Even­tu­ellt är de helt enkelt åter­an­vän­da tak­block från gånggrifter.

Hit­ta Hit