Ekornavallen är ett märkligt fornlämningsområde beläget i det vackra landskapet mellan Falköping och Varnhem. På platsen finns gravlämningar från förhistoriens tre huvudepoker, sten-, brons- och järnålder.

Den äldsta graven byggdes under bondestenålder ca. 3300 f Kr medan de yngsta uppfördes under den s.k. vikingatiden, ca. 800- 1050 e.Kr. Människor har därmed använt Ekornavallen som gravplats under mer än 4000 år. Detta faktum berättar också att trakten varit bebodd och brukad under lika lång period. Kanske mest iögonfallande på Ekornavallen är den stora gånggriften längst i norr, kallad Girommen. Gånggriften är uppförd under bondestenålder och är en grav för många personer.

De flesta lämningarna på Ekornavallen är anlagda under järnåldern, bland annat alla resta stenar, domarringarna och samtliga stensättningar. Flera av stenarna står nästan på en rak linje från söder till norr. En del hävdar att de är placerade utmed en forntida numera helt försvunnen väg. Detta har emellertid inte kunnat beläggas. Underligt nog finns även skålgropar på en del av stenarnas sidor. Eventuellt är de helt enkelt återanvända takblock från gånggrifter.

Hitta Hit