På nord­väst­ra Hun­ne­berg finns Älvut­sik­ten, med vy från Troll­hät­tan vis Göta älv till Var­gön, Väners­borg och söd­ra Vänerviken.

Hal­le och Hun­ne­berg sak­nar kalk­ste­nen och ler­skif­fern men har i gen­gäld ett mäk­tigt dia­bas­la­ger på ca 60 meter. Här hit­tar man stor­slag­na bran­ter med mils­vi­da utsik­ter varav Älvut­sik­ten är en av dom.

För länge sedan använ­des bran­ter­na som natur­li­ga bor­gar dit män­ni­skor­na kun­de ta sin till­flykt när det råd­de krig och oro i lan­det. På geo­lo­gi­språk kal­las en sådan lod­rät brant för hammare.

Pil­grims­fal­ken är en av de fåg­lar som gär­na nytt­jar det skydd och de utsiktsplat­ser som ham­ma­ren erbju­der. Pre­cis nedan­för Älvut­sik­ten så hit­tar du Nygårds park som läng­re till­ba­ka var slottspark till Nygårds sätteri.

Områ­det är till­gäng­lig­hets­an­pas­sat och platt­for­men nås via en lång bryg­ga över det ste­ni­ga området.

Älvu­sik­ten lig­ger i natur­re­ser­va­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs ras­bran­ter.

Ta dig hit

Följ Ring­vä­gen från Ber­ga­går­den 2,5 km mot syd­väst till skylt “Älvut­sik­ten”. Par­ke­ring finns vid väg­kan­ten och där­i­från är det ca 100 meter pro­me­nad till utsiktsplattformen.

Kol­lek­tivt
Gå av vid buss­håll­plats KAR­TEN Väners­borgs kom­mun. Pro­me­ne­ra ca 3 km till utsiktsplatsen.

Visa på karta