Eke­ha­gens forn­tids­by är ett arke­o­lo­giskt fri­lufts­mu­se­um och en av Nor­dens störs­ta forntidsbyar.

Med hjälp av rekon­stru­e­ra­de mil­jö­er, guid­ning­ar och akti­vi­te­ter levan­de­görs här för­histo­ri­en. Utmed byns vack­ra naturstig lig­ger boplat­ser med hus och hyd­dor från sten‑, brons- och järnålder.

För­u­tom de forn­ti­da mil­jö­er­na har Eke­ha­gen ock­så en örta­gård — forn­tids­skaf­fe­ri­et — med örter från natu­ren och odla­de träd­gårds­grö­dor. I djur­hägn finns byns vild­svin och lin­deröds­gri­sar medan ko och får strö­var fritt på ängen.

Tips! För­bo­ka en akti­vi­tet. Boka ett besök för din grupp, exem­pel­vis en gui­dad vis­ning av forn­tids­byn, en forn­ti­da fem­kamp eller kanske en enkla­re akti­vi­tet för famil­jen. Vi tar emot i mån av möj­lig­het och uti­från års­ti­dens förutsättningar.

För mer infor­ma­tion, besök: https://www.falkoping.se/ekehagensforntidsby

Hit­ta Hit