I natur­re­ser­va­tet Sil­ver­fal­let– Karls­fors hit­tar du spår efter sten­brott och läm­ning­ar som var del av Karls­fors Alun­bruk och Kalkbruk.

Under lite mer än 100 år var det en stor ste­nin­du­stri här, med hund­ra­tals anställ­da vid bru­ket och både post­kon­tor, bank och affär nere vid bruks­går­den Karlsfors.

För­ut­sätt­ning­ar­na för ett sten­bruk var bra här. Rin­nan­de vat­ten från ber­get drev kvar­nar­na och längs bran­ter­na på Bil­ling­en var det lätt att hug­ga ut både alun­skif­fer och kalk. Alun bröts och använ­des som ett kemiskt salt, bl.a. vid pap­pers­till­verk­ning. Kalk­pro­duk­tio­nen var mer små­ska­lig än alu­nut­vin­ning­en, och det var mest bön­der från de när­lig­gan­de går­dar­na som bröt kalk under vin­ter­halv­å­ret. Alun­bru­ket lades ner 1956 och kalk­bryt­ning­en höll på i liten ska­la fram till 1920-talet.

Sil­ver­fal­let lig­ger på pri­vat mark, så tänk på att visa hän­syn. Par­ke­ra på angi­ven plats och ploc­ka upp ditt skräp. På som­ma­ren finns betan­de djur på områ­det, så hun­dar ska hål­las kopplade.

Sil­ver­fal­let-Karls­fors är ett naturrservat.

Hit­ta Hit